Provincie verdubbelt opstartbedrag voor natuurcoalitie

Opvliegende eenden bij zonsondergang op het meer De Leien. FOTO ARCHIEF LC/JAN DE VRIES

De testfase van Natuer mei de Mienskip (NmdM) pakt duurder uit dan gedacht. Gedeputeerde Staten leggen 290.000 euro bij het oorspronkelijke opstartbudget van 300.000.

In een brief aan Provinciale Staten betitelen GS de overschrijding als ,,een zorgelijke ontwikkeling en ongewenst, zeker omdat zij ten koste gaat van de nog beschikbare middelen voor het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland’’.

Natuer mei de Mienskip is juist bedacht door negen natuur- en landbouworganisaties om de ontwikkeling van nieuwe natuur voordeliger en effectiever op te pakken dan de provincie zelf zou kunnen. Ze willen daarvoor aan de slag gaan met het provinciale budget van 79 miljoen euro voor de jaren tot 2027.

In juli vorig jaar gaven de Staten groen licht voor een testperiode van 2,5 jaar waarin NmdM zich mag bewijzen. De provincie nam vanaf dat moment zelf ook deel aan het programma.

Zuinig

Er lopen ondertussen zes pilots om de aanpak van onderop van NmdM te testen. De kosten van de menskracht die daarvoor nodig is, zijn wel heel zuinig ingeschat, zegt programmamanager Johan Grijpstra. ,,Dat is gjin leuk boadskip, mar ik hie ek leaver sjoen dat soks oan de foarkant better regele west hie’’, zegt Grijpstra, die zelf aantrad in oktober 2019.

Ook tegenvallers sloegen gaten in het budget. Het voorwerk voor grondverwerving in het Sneekermeergebied kon worden afgeschreven toen deze streek wegviel uit het Veenweideprogramma. Door coronamaatregelen liepen de andere projecten vertraging op.

Natuurnetwerk

De machinerie draait nu op volle toeren, zegt Grijpstra. In het Zwartveen bij De Leien heeft NmdM het initiatief genomen om met grondeigenaren tot een gezamenlijk natuurplan te komen. Elders wordt de omgekeerde aanpak getest en haakt de organisatie aan bij bestaande initiatieven van boeren en particulieren die ontbrekende snippers in het Natuurnetwerk Nederland willen invullen.

Grijpstra kondigt aan dat hij begin volgend jaar de Staten wil bijpraten over de vorderingen van Natuer mei de Mienskip. GS zijn niet somber over de voortgang van de pilots: ,,Wij hebben er vertrouwen in dat de extra investering die we nu moeten doen zich in de toekomst meer dan terug zal betalen.’’

Nieuws

Meest gelezen