Inschatting Fryslân: methaan en veen worden grootste klimaatopgaven voor landelijk gebied provincie

Het veenweidegebied nabij natuurgebied De Rottige Meenthe.

Het veenweidegebied nabij natuurgebied De Rottige Meenthe. Foto: Siebe Swart

De grootste opgaves voor het Friese landelijke gebied zijn de reductie van het broeikasgas methaan en de CO2-reductie in de veenweidegebieden. De waterpeilen zullen er waarschijnlijk verder omhoog moeten.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Fryslân in een brief aan alle Friese gemeenten. Daarin sommen ze op welke plannen er op stapel staan in het landelijke gebied. Het gaat om de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (doelen klimaat, stikstof en water), de Nationale Omgevingsvisie Extra (inventarisatie ruimte woningbouw, energietransitie, infrastructuur, landbouw en natuur) en het plan Water en Bodemsturend (toekomstvisie water- en bodemsysteem).