Provincie eist geld van rijk voor inburgering in Fries

Voor een goede integratie is het belangrijk dat statushouders ook het Fries kennen. FOTO LC/ERWIN BOERS

Het is een principekwestie, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. Het rijk moet de kosten op zich nemen voor inburgeren in de Friese taal. Ze wil in gesprek met twee ministers.

,,Se moatte oer harren skaad hinne stappe en it Frysk in moai ûnderdiel wêze litte fan de ynboargering.” Volgens de gedeputeerde is het duidelijk: het rijk moet zich bij de inburgering niet alleen richten op het Nederlands, ook het Fries als tweede rijkstaal verdient een plek.

Onlangs vroeg Achtkarspelen om financiële steun bij het aanbieden van een workshop Fries aan statushouders. Burgemeester Oebele Brouwer schreef aan minister Wouter Koolmees dat het helpt bij de integratie van statushouders als zij het Fries kunnen verstaan. De minister weigerde: hij vindt dat de inburgering zich op het Nederlands moet concentreren.

Het provinciebestuur legt zich daar niet bij neer. In een brief aan ministers Koolmees en Ingrid van Engelshoven (OCW) schrijft gedeputeerde Sietske Poepjes dat het ‘niet meer dan vanzelfsprekend’ is om nieuwkomers de Friese taal bij te brengen. En dat het rijk daaraan meebetaalt.

Als eerste stap hoopt Poepjes op vergoeding van een inburgeringsproef van de Afûk in Achtkarspelen, die 9500 euro moet kosten. ,,Wy fine dat it ryk dat betelje moat”, aldus de gedeputeerde.

Nieuws

menu