Prentenboek over ons 'Wetterlân': 'We wolle minsken oan it tinken sette en de kâns jaan it oersjoch wer wat te pakken te krijen'

Alle uitdagingen in het Friese natuurlandschap komen voorbij in het montere prentenboek Wetterlân, van ecoloog Eddy Wymenga en ‘fjildman’ Ysbrand Galama. ‘Doar te feroarjen.’

‘Is dit Fryske Atlantis ús foarlân? Sil it lege lân op lange termyn wer hielendal ûnder wetter strûpe?’

‘Is dit Fryske Atlantis ús foarlân? Sil it lege lân op lange termyn wer hielendal ûnder wetter strûpe?’ ILLUSTRATIE YSBRAND GALAMA

Wat hebben slinkende veenbodems, water- en droogteoverlast, soortenverlies, weidevogelleed, verstoorde bodems en de overdaad aan ganzen en (soms) veldmuizen met elkaar te maken?