Petitie Fryske Akademy komt op slim moment

De Fryske Akademy. FOTO NIELS WESTRA

Een nieuwe directeur van de Fryske Akademy die Friesland niet kent? Ondenkbaar, dat moet niet, vinden honderd ondertekenaars.

De sollicitatieprocedure voor de Fryske Akademy sloot dinsdag. Woensdagochtend overhandigde Redbad Veenbaas namens het Feitsma Fûns een petitie, ondertekend door zo’n honderd sympathisanten, aan Arno Brok, de Friese commissaris van de Koning, en gedeputeerde Sander de Rouwe, die de Akademy in portefeuille heeft.

Overigens is de kous daarmee nog niet af: er komt een digitale versie van de petitie, die ook ondertekend kan worden. ,,Hiel tûk’’, vond De Rouwe het, ,,om op dizze wize mei te dwaan oan it seleksjebelied fan de Akademy’’. Zelf heeft hij als politicus ook allerlei wegen bewandeld om zaken voor elkaar te krijgen, ,,mar nea mei sa’n petysje’’.

Academisch denkniveau voorop

De pijn zit hem in de eisen voor de nieuwe directeur-bestuurder voor de Akademy. Academisch denkniveau staat voorop, het Fries komt daarna pas: de kandidaat moet tenminste bereid zijn zich ,,op korte termijn’’ in het Fries te bekwamen. Veenbaas, het Feitsma Fûns en de ondertekenaars zien daarin de sturende hand van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar de Akademy sinds 1989 onder valt.

De Akademy heeft niet alleen een wetenschappelijke taak, lichtte Veenbaas toe, maar speelt ook een maatschappelijke rol in Friesland en voor het Fries. Die taak wordt al een jaar of tien verwaarloosd. Om dat recht te breien, moet de nieuwe directeur ,,in tûzenpoat’’ zijn, die de Friese mienskip kent. ,,Mei it ynheljen fan ien dy’t him ynwurkje moat yn it spesifike karakter fan de Fryske Akademy en earst sels doel krije moat oer hoe’t de Akademy syn opdracht wiermeitsje moat, soe it ynstitút in grut risiko rinne’’, zo staat in de petitie.

Samenwerken

De Rouwe beloofde die door te geven aan Regina Bouius, die namens de provincie in de sollicitatiecommissie zit. Dat er provinciaal subsidiegeld heen gaat, betekent niet dat de provincie de Akademy eisen kan opleggen, lichtte De Rouwe toe. Wel zou de provincie veel meer met de Akademy moeten samenwerken, vindt hij. ,,Dat kin folle better, dat is ússels te ferwiten.’’ Hij doelde onder meer op onderzoeken die de provincie laat doen waarbij de Akademy niet werd ingeschakeld.

Nieuws

menu