Pech voor pleziervaart: sluis Harlingen door droogte minder vaak open en dicht

De Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen gaan vanaf dinsdag minder vaak open vanwege de droogte. Voor plezierjachten betekent het een uur vertraging.

De maatregel wordt door de provincie uitgevoerd op verzoek van het Wetterskip. Die hoopt dat er op deze wijze minder zoet water via het Van Harinxmakanaal verloren gaat en minder zout water binnenkomt.

Verzilting

De waterstand in de Friese binnenwateren is laag en er is weinig stroming. De toevoer van te veel zeewater via de Harlinger sluizen kan het boezemwater teveel verzilten, wat problemen oplevert voor de landbouw.

Recreatievaartuigen moeten in groepen of, als dat kan, samen met de beroepsvaart door de sluis gaan. Dat kan leiden tot een uur extra oponthoud voor de pleziervaart. Hoe lang de maatregel duurt valt nog niet te zeggen.

Nieuws

menu