Oppositiepartijen in Staten eensgezind: provinciaal bodembeleid zoveelste broddelwerk Gedeputeerde Staten

De acht oppositiepartijen in Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten een beleidsstuk over het Friese bodembeleid intrekt en opnieuw schrijft. ,,De maat is no fol’’, zegt Romke de Jong van D66.

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Het is niet voor het eerst, schetst fractievoorzitter Romke de Jong van D66, dat Provinciale Staten beleidsstukken moeten behandelen die meer vragen dan antwoorden oproepen. Stukken die slecht geschreven zijn, waarbij belangrijke onderdelen missen, waarin visie mist.

Komende woensdag bespreekt Provinciale Staten het ‘integraal bodembeleid’, een beleidsstuk waarin staat beschreven hoe Fryslân met haar bodem moet omgaan. Hoe de bodem duurzaam te gebruiken en hoe verontreiniging te voorkomen, bijvoorbeeld.

In het beleidstuk gaat het echter helemaal niet over bodemdaling, waterberging en bodemvervuiling. ,,Toch krusjale ûnderdielen fan ús boaiem’’, aldus De Jong. De oppositiepartijen drongen tijdens een commissievergadering al bij gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) al aan op het specificeren en aanvullen van het beleidsstuk. Hoogland noemde een datum, maar liet de deadline verstrijken, zonder met de beloofde aanvullende informatie te komen. De Jong: ,,As je net alles behannelje en beskriuwe, kinne je ek net sprekke fan in yntegraal belied.’’

Voor het eerst vindt oppositie elkaar

Forum voor Democratie, PVV, ChristenUnie, GrienLinks, D66, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren willen het bespreekpunt daarom nu van de agenda van de komende Statenvergadering halen. ,,Dat dogge we net snel, mar dit stik is ûnder de maat. We hawwe al te faak te meitsjen hân mei stikken dy’t gewoan net goed genôch binne. De maat is no fol’’, aldus De Jong. ,,Hoogland mei werom nei de tekentafel.’’

Het is voor het eerst dat de voltallige oppositie in Provinciale Staten elkaar vindt en steunt bij een dergelijk voorstel. Tijdens de commissievergadering toonde ook coalitiepartij PvdA zich kritisch over het beleidsstuk van partijgenoot Hoogland. De partij miste ,,samenhang’’, sprak Statenlid Erik de Groot vorige week. De oppositie heeft steun van een deel van de coalitie nodig om het beleidsstuk niet te behandelen.

Krijgt provincie 2,4 miljoen euro stikstofgeld terug?

Heikel punt in de discussie over het bodembeleid is het onttrekken van 2,4 miljoen euro uit het budget voor de bodem voor het aanpakken van de stikstofproblematiek in de provincie. De provincie gaat ervan uit dat de rijksoverheid dat bedrag terugbetaalt. De oppositie twijfelt aan het voornemen, omdat de provincie geen zekerheid heeft dat het geld ook daadwerkelijk van het rijk komt. Hoogland kon die twijfels niets wegnemen. ,,We gean der fanút dat it jild werom komt’’, zei Hoogland vorige week in de vergadering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Provincie