Onderzoek naar veilig varen op routes Drachten en Heerenveen

De vaarwegendiscussie is al een tijd gaande. Zo was er in februari 2017 een ludieke actie in Terherne tegen de provinciale plannen voor een route hierlangs voor containerschepen naar Heerenveen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Veiligheidspsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken vaargedrag op de verbindingen naar Drachten en Heerenveen.

Door op drukke dagen het vaargedrag van verschillende mensen te filmen, moeten de experts veiligheidsrisico’s in kaart brengen. Dit gebeurt in opdracht van de provincie.

De vaarwegen doorkruisen drukke recreatiegebieden bij Terherne en Earnewâld. Beroepsvaart en recreatieverkeer komen elkaar tegen. Volgens de provincie ontstaat daardoor een gevoel van onzekerheid.

Twee kanttekeningen

Er zijn de afgelopen jaren weliswaar geen aanvaringen tussen beide groepen geregistreerd, maar gedeputeerde Sietske Poepjes maakt daar wel twee kanttekeningen bij. De eerste is dat er in het verleden weinig aandacht was voor de registratie van (bijna-)ongevallen. Er zou daarom geen goed beeld bestaan van de veiligheidssituatie. De tweede is dat er een ,,gevoel van onveiligheid’’ ontstaat als binnenvaarders en plezierboten elkaar kruisen.

De provincie laat nu op beide vaarwegen een veiligheidsanalyse uitvoeren. De onderzoekers zullen filmopnames maken van vaargedrag vanaf een binnenvaartschip, een kruiser, een sloep en een zeilboot. Dat moet duidelijk maken waar en wanneer er sprake is van onveiligheid en welke maatregelen voor verbetering kunnen zorgen.

Alternatief

Komend najaar buigen provinciale staten zich over de vaarwegen. Aan de orde is dan opnieuw de vraag of er met het oog op de beroepsvaart, waar de schepen steeds langer en breder worden, nieuwe tracés nodig zijn. Een terminal langs het Prinses Margrietkanaal is een mogelijk alternatief.

Richting Drachten is het gebied tussen Grou en de Alde Feanen in beeld. Gemeente Heerenveen onderzoekt verbeteringen van de route naar Heerenveen.

Nieuws

menu