Omvang nieuw zonnepark Lemmer zit De Fryske Marren dwars

De raad van De Fryske Marren plaatst kanttekeningen bij de grootte van het zonnepark dat GroenLeven wil realiseren op het Lemster bedrijventerrein Lemsterhoek.

Volgens de gemeentelijke richtlijnen mag dit maximaal 25 hectare in beslag nemen. Maar GroenLeven staat op 32 hectare. ,,Ast in foto fan it gebiet makkest, dan begrypst werom’’, gaf Wiebren Bergsma van GroenLeven aan. ,,It komt planoloagysk sjoen it bêste út.’’

Chris van Hes (FNP) merkte op dat het een overschrijding van 28 procent betreft. ,,At wy fuort by it earste it bêste plan begjinne mei sa’n oerskrieding, binne wy bang dat wy presedinten skeppe.’’ Joop Meinsma (VVD) stelde dat het plan ,,in pear hektare te grut is. Wat is dêr de oplossing foar?’’

GroenLeven uit Heerenveen meldde zich in 2016 bij De Fryske Marren met het plan voor een zonnepark van 32 hectare op de grond van boer Siep Wierda. Die wil stoppen met zijn bedrijf. Sinds de realisatie van de gemeentewerf ,,by my achter’’ kampt hij met tienduizenden euro’s aan schade.

Zijn vee raakte in paniek tijdens de werkzaamheden. ,,De bisten belannen yn in spagaat, brutsen de heupen, moasten ôfmakke wurde. En fan de fersekering moat ik oantoane dat soks der foar dy tiid net wie’’, vertelt hij. ,,Ik bin der klear mei, ik wol dat lijen net mear ha.’’

Op zijn pleats heeft hij al sinds 2012 panelen van GroenLeven. Toen hij Bergsma in 2016 op de Jouster Merke tegen kwam, kwamen de heren tot het plan. Wierda blijft eigenaar en geeft het terrein in erfpacht uit. ,,Wy hiere de grûn en eksplatearje it park’’, aldus Bergsma. Dit moet een capaciteit krijgen van ruim 30 megawatt en blijft 26 jaar. Het kan driekwart van Lemmer en omgeving van electriciteit voorzien.

Hoewel het plan strijdig is met het bestemmingsplan is het college bereid toestemming te verlenen. De gemeente wil het in 2030 af kunnen zonder fossiele energie. ,,Wy witte dat wy it net rêde mei allinnich panielen op’e daken. Dan sille wy ús ambysjes net helje’’, waarschuwde wethouder Frans Veltman. Hij benadrukte dat 25 hectare een richtlijn is en geen harde afspraak.

Uiteindelijk ging de raad akkoord met het voorstel van het CDA om meer duidelijkheid te krijgen over de grootte van het park en de eventueel stroomafnemers daarvan. Over twee weken komt de kwestie opnieuw aan de orde in Joure.

Nieuws

Meest gelezen