Nij Altoenae prijkt op elfstedenbeeld Leeuwarden

Nij Altoenae vervangt Frjenstjer op het elfstedenbeeld in Leeuwarden. FOTO JOHAN VAN DER KOOI

Niet Frjentsjer maar Nij Altoenae prijkt als plaatsnaam op het elfstedenbeeld in Leeuwarden.

De sticker met de dorpsnaam is over die van de academiestad geplakt. ,,It sil wol dien wêze troch de âldjiersploeg fan Nije Altoenae’’, zegt Johan van der Kooi van de Elfstedenhal. Het beeld staat op het terrein voor de ijshal.

,,It is net fan ús mar wy passe der wol in bytsje op fansels. En wy seagen dit fannemoarn. It is frij ûnskuldich. Wy litte it earst sa moai sitte en as it net fuorthelle wurdt troch de minsken dy’t it der op plakt hawwe, dan dogge wy dat oer in pear dagen sels.’’

Nij Altoenae ligt overigens niet aan de elfstedenroute. Alleen als de Blikfeart ten zuiden van Sint Annaparochie onbegaanbaar is, dan is een omleiding via Ouwe Faart langs Nij Altoenae mogelijk

Nieuws

Meest gelezen