Negen instanties samen voor grutto

Een gruttojong kruipt tegen moeder aan. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Negen instanties, waaronder landbouwcollectieven en natuurorganisaties, werken in de gemeente Leeuwarden samen aan het beheer en behoud van weidevogels.

Op het stadhuis ondertekenden ze maandag een intentieverklaring. ,,Het is zeer urgent’’, stelde wethouder Jan Atze Nicolai vooraf. ,,Het is van het grootste belang er met z’n allen mee bezig te gaan.’’

Leefomstandigheden

De betrokken partijen (Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, LTO Noord Midden-Fryslân, Collectief It Lege Midden, Wetterskip Fryslân, BFVW namens Friese Vogelwachten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, LF 2018 kening fan’e greide en Hogeschool van Hall Larenstein Weidevogellectoraat) stelden zich achter tien intenties die de leefomstandigheden voor de weidevogels in een pilotgebied ten noorden van Grou moeten verbeteren.

1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partijen;

2. Fysieke, culturele en wetenschappelijke verbindingen te leggen;

3. Het delen en ontwikkelen van kennis voor het verbeteren van de weidevogelbiotoop;

4. Zorg te dragen voor populatiebeheer, biotoopverbetering en meer biodiversiteit als kruidenrijke en bloemrijke graslanden;

5. Meer maatwerk in maaibeheer landbouwpercelen en bermen;

6. Meer maatwerk binnen het waterbeheer;

7. Streven naar een meer open landschap en het voorkomen van nieuwe houtopstanden;

8. Predatiebeheer indien nodig;

9. De ontwikkeling van de weidevogelstand in een gebied op bijlage jaarlijks evalueren of nagaan of nadere concretisering van intenties en maatregelen wenselijk is;

10. In blauwe, gele en groene gebieden, zoals aangegeven bij de intentieverklaring, zo mogelijk verdergaande maatregelen treffen, in overleg met grondeigenaar/gebruiker.

Nieuws

menu