Minder miljoenen voor stikstofreductie boer. Noorden vroeg 180 miljoen euro, maar krijgt 55,2 miljoen euro

Voor melkveehouders in Friesland, Groningen en Drenthe is 55,2 miljoen euro beschikbaar om de stikstofuitstoot op hun bedrijf te verlagen. De noordelijke provincies hadden begin dit jaar gevraagd om 180 miljoen euro.

Er is al jaren veel belangstellig voor proeven met het uitrijden van mest met water. Boeren kunnen er nu subsidie voor krijgen.

Er is al jaren veel belangstellig voor proeven met het uitrijden van mest met water. Boeren kunnen er nu subsidie voor krijgen. Foto: NIELS WESTRA

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) heeft dan ook gemengde gevoelens bij de rijksbijdrage. ,,Wy ha folle minder krigen as frege mar wol folle mear as wêr’t it Ryk in pear moanne lyn mei kaam. Dat wie 16 miljoen euro. Dat fûnen we absolút ûnakseptabel en dêr soene we ek gjin regeling foar opstelle.” Fokkinga gaat ervan uit dat het resterende bedrag na 2024 alsnog beschikbaar gesteld wordt als provincies geld krijgen voor de gebiedsprocessen om de doelen voor stikstof, klimaat en water te halen.

Nieuws

menu