Meer boeren dan geld voor agrarisch natuurbeheer

De belangstelling van boeren om aan biodiversiteit te werken overtreft de budgetten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ruimschoots. BoerenNatuur vindt dat er een schep bovenop moet.

Grasland met pinksterbloemen en paardenbloemen.

Grasland met pinksterbloemen en paardenbloemen. FOTO LC

Waar er nu 80 miljoen euro per jaar beschikbaar is, zou het budget moeten worden opgetrokken naar minimaal 120 miljoen, bepleit de koepel van agrarische collectieven in een reactie op een woensdag verschenen ANLb-tussenevaluatie door Wageningen Environmental Research.

Wachtlijsten

Met het geld dat nu klaarligt, is de negatieve trend in de ontwikkeling van weidevogels en andere boerenlandsoorten niet om te keren, zegt BoerenNatuur. Dat komt omdat het budget als uitgangspunt wordt genomen en niet de inspanningen die nodig zijn voor natuurherstel. Aan de belangstelling ligt het niet. ,,Momenteel hebben bijna alle collectieven wachtlijsten van boeren die graag bij willen dragen aan biodiversiteit in het landelijk gebied’’, meldt BoerenNatuur.

De organisatie vertegenwoordigt 40 agrarische collectieven, samen goed voor 11.000 boeren. Die passen ANLb-maatregelen toe op een areaal dat tussen 2016 en 2020 is gegroeid van 65.000 naar 92.000 hectare. Dat is 6 procent van het boerenland. Friesland is de belangrijkste ANLb-provincie, goed voor een vijfde van alle hectares en subsidies, uitgekeerd via de provincie en zeven collectieven.

Administratieve druk

Het huidige ANLb-stelsel is ingevoerd in 2016. Volgens de Wageningse evaluatie is die operatie in organisatorische zin succesvol. In de uitvoering is nog wel wat te winnen, ziet BoerenNatuur. De collectieven gaan gebukt onder grote administratieve druk, die ten koste gaat van de flexibiliteit en de kwaliteit van het beheer. ,,Collectieven lopen veel meer risico op boetes bij beheer in ‘dure en ingewikkelde’ leefgebieden, waardoor ze geneigd zijn meer in te zetten op eenvoudig en licht beheer.’’

BoerenNatuur pleit bij de opstellers van het Nationale Strategisch Plan (NSP), waarin de afspraken voor het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 staan, voor een verdere vereenvoudiging van het stelsel. Daarin moet meer aandacht komen voor langjarig en zwaarder beheer en meer ruimte voor begeleiding in het veld, waardoor de ecologische kwaliteit verbetert.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland