Ljipaaisykjen yn Fryslân, in kultuerhistoarysk barren. 'Ik ha it wol hân dat ik it útraasde fan blidens'

De maitiid komt der oan, aaisikerstiid! Gjalt de Groot, fjildman en eartiids lid fan romrofte aaisikersklup De Ald Hij, beskriuwt de tradysje fan de nommele Fryske folkssport: it ljipaaisykjen. ‘Dan giet der in gjalp de landerijen oer, streamt der in waarme gloede troch dyn ferklomme lea, komme dy de triennen yn ’e eagen.’

Eeierzoekers bij Raard: 'Ik waard dêr yn myn bernetiid troch fjild en fûgels, wetter en fisken, foarme ta de fjildman dêr’t it greidefûgellibben sa djip yn ferankere siet, dat it myn libbensrin mei stal jûn hat.'

Eeierzoekers bij Raard: 'Ik waard dêr yn myn bernetiid troch fjild en fûgels, wetter en fisken, foarme ta de fjildman dêr’t it greidefûgellibben sa djip yn ferankere siet, dat it myn libbensrin mei stal jûn hat.'

Liever in het Nederlands? Lees hier: