Lintjesregen in Friesland: 82 leden en 6 ridders

Opnieuw is de lintjesregen in Friesland minder hevig dan in voorgaande jaren. Er werden in totaal 88 lintjes uitgereikt: 82 personen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, 6 werden ridder.

Van de onderscheidenen waren er 60 man en 28 vrouw. Bij de zes ridders was er maar een vrouw: Geesje Duursma uit Burgum. Zij is met haar 44 jaar ook meteen de jongste lintjesdrager. De oudste is twee keer zou oud: Jikke Oord (88) uit Gorredijk (zie hieronder voor een video van de uitreiking van haar onderscheiding).

Dinsdagavond kreeg Geeske Postma uit Sint Annaparochie al een koninklijke onderscheiding voor haar inzet op het vlak van het Bildts.

In de gemeente Súdwest-Fryslân werden de meeste onderscheidingen uitgereikt: 14 leden, 1 ridder. Littenseradiel en Ameland komen geheel niet voor op de lijst. Opvallend is dat een grote gemeente als Leeuwarden dit jaar maar 4 inwoners (3 leden, 1 ridder) huldigt. Dat is voor de gemeente aanleiding de komende maanden extra publiciteit te geven aan de mogelijkheid om een onderscheiding voor iemand aan te vragen.

De aanmelding en het bijeen brengen van voldoende ondersteundende verklaringen is ‘best veel werk’, zegt een woordvoerder. De afgelopen twee jaar zijn op het Leeuwarder stadhuis nog respectievelijk tien (2016) en negen (2015) mensen koninklijk onderscheiden.

Een verklaring voor de sterke daling heeft Leeuwarden niet. Wel wordt gewezen wordt op de landelijke trend dat er minder onderscheidingen worden toegekend. In Friesland daalde het aantal onderscheidingen op koninginne- en koningsdag van gemiddeld 134 (2006-2011) naar 100 (2012-2016). Vorig jaar waren het er nog 93.

ACHTKARSPELEN

Lid

Margaretha Albertine Haagen (51), Buitenpost. Was vrijwilliger bij christelijke basisschool De Lichtbron en Protestantse Kerk, coördineerde voor Pax Christi jaarlijkse bezoek van Armeense weeskinderen. Begeleidde uitwisselingsleerlingen op Lauwers College, betrokken bij kerstmarkt, secretaris Bruisend Buitenpost.

Ritske Hofstede (83), Buitenpost. Betrokken bij kleindierenvereniging De Aeikoer, vrijwilliger bij Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging Burgum, zette zich in voor behoud paardenmarkt Buitenpost.

Klaas de Jong (76), Drogeham. Vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, houdt zich bezig met geschiedenis van Drogeham, publiceerde het boek Drogeham 1900-2000.

Willem Meijer (72), Surhuisterveen. Was betrokken bij Controle Vereniging Surhuizum, Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Achtkarspelen, Zuivelfabriek Twee Provinciën, Landinrichtingscommissie Achtkarspelen-zuid, mede-oprichter van de Noardlike Fryske Wâlden.

Tom Frank Roest (57), Drogeham. Was betrokken bij Stichting Paardensport Drogeham, mede-oprichter Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân, was voorzitter Kerkenraad Gereformeerde Kerk en penningmeester van de Commissie Herinrichting Dorpskern, was actief voor Christelijke Boeren- en Tuindersbond, cbs De Tarissing en medezeggenschapsraad Noventa.

Anneke de Vries-Miedema (77), Buitenpost. Vrijwilliger bij Rode Kruis, voorzitter Vrouwen van Nu afdeling Twijzel e.o., vrijwilligster bij SET-reizen, voor mensen met een beperking.

Willem Weening (65), Harkema. Vrijwilliger openluchtmuseum De Spitkeet, medeorganisator van jaarlijkse geitenkeuring en tuinenfietstocht, was betrokken bij Tuindorpvereniging, ehbo’er.

Geert van der Velde (66), Drogeham. Was betrokken bij begrafenisvereniging Memento Mori Surhuisterveen, lid commissie van beheer Gereformeerde Kerk Surhuisterveen, actief in Plaatselijk Belang Drogeham, Stichting De Lantearne (zalencentrum PKN), voorzitter FNP, afdeling Achtkarspelen.

DANTUMADIEL

Lid

Dirk Jan Sebastiaan Zeinstra (57), Damwâld. Mede-oprichter Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel, betrokken bij Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Dokkum-Dantumadeel, diverse vrijwilligersfuncties bij korfbalvereniging WIK’34, kalveropfokclub Meiinoar Ien, SPN Noardlike Fryske Wâlden, kaatsvereniging Nut en Nocht Damwâld.

Joke de Vries-Bosch (82), Sibrandahûs. Actief voor Oranjevereniging Rinsumageast/Sibrandahûs, betrokken bij toneelvereniging Rinsumageast/Sibrandahûs, vrijwilliger Stichting Kloosterkapel Sibrandahûs, vrijwilliger Albanië-comité, archeologisch steunpunt klooster Claerkamp.

DONGERADEEL

Lid

Ellie Brandsma-Brouwer (70), Dokkum. Was actief bij Gereformeerde Kerk Dokkum, Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens, wijkgemeente De Fontein.

FERWERDERADIEL

Lid

Simon de Haan (69), Hallum. Hallumer autocross, grensrechter, gastheer en vrijwilliger voetbalvereniging SV Wykels, kerkvoogd Hervormde Gemeente, administrateur begraafplaats, stichting Lichtpunt Kollumerzwaag.

FRANEKERADEEL

Ridder

Jan Hiemstra (74), Franeker. Mede-initiator Kaatsmuseum, initiatiefnemer Jong Feintepartij, raad van toezicht Rabobank, schreef een lesmethode voor economie in het middelbaar onderwijs.

Emile Leonard Vogels (65), Firdgum. Coördinator boerenacties begin jaren 90. Was actief bij Vereniging voor Volksvermaken, kaatsvereniging Tzummarum, hoofdbestuurslid KNKB, Rotary Club Harlingen, federatie Barradeel en omstreken, Rabobank Noordwest-Friesland, telerscommissie Irish Potato Group, VVD Franekeradeel.

Lid

Dirk Bonnema (69), Tzummarum. Had diverse functies in Gereformeerde Kerk. Bestuursfuncties bij fanfare De Bazuin, kaatsvereniging Set Troch, Stichting Beheer Sportaccommodatie, KNKB.

Lieuwe Sjoerd Heeringa ( 75), Tzummarum. Betrokken bij Stichting Fonds Nij Bethanië, Kaatsvereniging VvV, lid Raad van Commissarissen Wonen Noordwest Friesland, betrokken bij Dorpsbelang, Stichting Recreatiecentrum Barradeel, voetbalvereniging, was actief bij de culturele raad Barradeel, is nu betrokken bij lokale omroep De Eenhoorn.

DE FRYSKE MARREN

Lid

Aaltje Pen-Van der Schans (61), Delfstrahuizen. Vrijwilligster Zonnebloem en Vrouwen van Nu, actief bij Gemeentebelangen Lemsterland, Terre des Hommes en kerk. Collectante goede doelen.

Tryntsje de Jong-Leijenaar (68), Lemmer. Leverde bijdrage aan kerkelijk leven in Lemmer, waar ze jeugdouderling was, diaken, ouderling en voorzitter kerkenraad. Actief bij zorgcentrum Suderigge in Lemmer en bij Hof en Hiem.

Siebe Hepkema ( 74), Echtenerbrug. Is actief bij ondernemersvereniging Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Gastheer tijdens skûtsje-, streekproducten- en kerstmarkten. Ook actief bij feestweek, vogelwacht, het voetbal en in kerk.

Jan Diever (77), Joure. Actief binnen de kerk, het Groene Kruis en Miks Welzijn. Behoedde als penningmeester verpleeghuis De Flecke voor een ondergang. Was ook beursmanager van de Agrarische Schouw, en nu consul honorair.

Anne van der Berg (66), Wijckel. Vrijwilliger bij Voedselbank Balk, bij Zonnebloem en Talma Hiem. Hij brengt maaltijden rond voor tafeltje-dekje en verzorgt een radioprogramma op Radio Spannenburg.

Gerard Steeman (68), Joure. Ruim 27 jaar voorzitter van de Harddraverij- en Renvereniging Joure. Hij zet zich in voor de koersen, waaronder de Swipedei en Jouster Merke-koersen. Richtte platform op voor de Nederlandse drafsport op grasbanen. Is voorts voorzitter van IJsclub De Vlecke.

Jantsje Stapersma-Boersma (73), Balk. Richtte 35 jaar geleden de Zonnebloem-afdeling op in Balk. Stuurde tijdens vakantieweken de medische zorg aan. Is actief binnen de protestantse gemeente Balk, onder meer als bezoekster van dementerende ouderen.

Gauke Zijlstra (76), Joure. Actief binnen de protestantse gemeente Joure. Legde de basis voor de samenvoeging van verschillende organisaties in Museum Joure. Was voorzitter van de stichting Natuurmuseum Joure, actief binnen het CDA en binnen de projectgroep Rjochtdei.

HARLINGEN

Lid

Age Zijlstra (76), Harlingen. Was penningmeester Postduivenvereniging Ons Genoegen, voorzitter Rayon De Kuststrook, sportverslaggever Radio Stad Harlingen.

Ellert Nieveen (66), Harlingen. Was penningmeester en voorzitter wijkvereniging Noorderkwartier, D66 Harlingen/Franeker, regioraad Fryslân D66, was betrokken bij cliëntenraad De Batting, penningmeester Waterscouting Caspar di Robles.

Jelle de Jong (54), Midlum. Is opstapper KNRM, hielp de reddingmaatschappij op het Griekse eiland Chios met oprichten reddingstation en opleiden vrijwilligers, SAR liaison.

Willem Koornstra (55) Harlingen. Was plaatsvervangend schipper, opstapper en secretaris en is nu helper aan de wal. SAR liaison.

HEERENVEEN

Lid

Wilhelmina Magdalena Haanstra-Boersma (69), Heerenveen. Was 42 jaar vrijwilliger bij korfbalclub Kinea, bestuurslid shantykoor De Preamsjongers in De Knipe . Was actief als voorzitter, secretaris comité en wijkhoofd van de Hartstichting Nederland in Heerenveen.

Rika Willemina Kleinhesselink-Esselink (68), Heerenveen. Initiatiefnemer en coördinator bij woonvorm De Zevensprong, vrijwilliger oecumenische basisgroep, organist en pianist PKN-gemeente, muzikaal begeleider kerkdiensten in zorgcentrum Mariënbosch, vrijwilliger bij de liedmiddagen in de Goede Herder Kerk (Trinitaskerk)

Johannes Jacobus de Nas (49), Akkrum. Van 1990 tot 2001 lid van de vrijwillige brandweer in Castricum, sinds 2006 lid van de vrijwilliger brandweer in Akkrum

HET BILDT

Lid

Piet Haagsma (69), Minnertsga. Mantelzorger van alleenstaande vrouw, was lid kerkvoogdij toenmalige Hervormde Gemeente Minnertsga, nu voorzitter Protestantse Gemeente Minnertsga, was lid orgelcommissie, actief voor voedselbank, ondersteuner dagcentrum De Nije Fenne, secretaris Stichting Welzijn Ouderen het Bildt.

KOLLUMERLAND

Lid

Jan Numan (71), Kollum. Vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Kollum, waar hij als geluidstechnicus de kerkradio verzorgt, werkt aan film over Kollum, was docent bij Seniorenweb Noordoost Friesland.

Machiel Mulder (65), Burum. Richtte de peuterspeelzaal Munnekezijl op, was bestuurslid basisschool Burum, vrijwilliger Gereformeerde Kerk, betrokken bij dorpshuis Toutenburg, Dorpsbelang.

Thea Klaver-de Boer (70), Kollumerzwaag. Vrijwilliger Hervormde Gemeente Kollumerzwaag, was leider jeugdkerk en jeugdwerk, verspreidde kerkblad en maakte orgelrooster, was voorzitter vrouwenbond Kollumerzwaag, leider van de gymnastiekgroep Kollumerland, vrijwillger begraafplaats Hervormde Gemeente Kollumerzwaag.

LEEUWARDEN

Ridder

Ben van der Lugt (73), Leeuwarden. Voormalig officier van justitie, verbonden aan Stichting Ritske Boelema Gasthuis. Voorzitter van de Commissie van Beheer P.W. Janssen’s Friesche Stichting en secretaris Stichting Amelanderhof, voorzitter Fries Juridisch Genootschap, Debatingcub Leeuwarden en Regtsgeleerd Leesgezelschap THEMIS.

Lid

Thea Looijenga (66), Leeuwarden. Vrijwilliger bij zondagsscholen, organiseert vakantiebijbelscholen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Leeuwarden, betrokken bij liturgiegroep, werkgroep TEAR Fund, een organisatie die tot doel heeft om door middel van kleinschalige projecten mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Ton Reitsma-van der Belt (73), Leeuwarden. Het gastvrouwen-/herenproject in het MCL is mede dankzij haar inzet uitgegroeid tot een van de succesvolste projecten van de Unie Van Vrijwillgers. Actief in vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt, was voorzitter en penningmeester van Vereniging Partners Friese Tandartsen Apellonia.

Rinske Nawijn-Lemstra (62), Leeuwarden. Betrokken bij Rode Kruis, met name bij Nood- en Evenementenhulp Fryslân-Noord. Was betrokken bij opzet Bezoekproject Leeuwarden van Rode Kruis en de doorstart van dit project onder de naam ‘Samen Redzaam’, vrijwilliger Evangelische Omroep.

LEEUWARDERADEEL

Lid

Eduard Robert Trampe (66), Stiens. Was vijftien jaar voorzitter zwemvereniging Middelsé Stiens, is hier trainer-coach, voorzitter van de stichting Radio Middelsé.

Gerrit Exoo (85), Stiens. Betrokken lid van de Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente) Stiens, kok van de groepsmaaltijden voor alleenstaande ouderen, vrijwilliger Woonzorgcentrum Skilhiem, Voedselbank Leeuwarderadeel-Ferwerderadeel, woonzorgcentrum Palet en It Fryske Gea.

Constant Lodewijk van Sluijs (69), Stiens. Trainer en lid van de kascommissie bij zwemvereniging Middelsé in Stiens, vrijwilliger bij de stichting Triatlon Friesland, het Rode Kruis en hospice Marcelis Goverts Gasthuis in Leeuwarden.

MENAMERADIEL

Lid

Ton Hilverda (61), Dronryp. Bestuurslid rijvereniging De Poptaruters, vrijwilliger kaatsvereniging Sjirk de Wal, bestuurslid dorpshuis Zweins, Dorpsbelang Zweins en schipper op fietspont ‘It Pontsje Werom’.

OOSTSTELLINGWERF

Lid

Jan Berend van Elp (55), Oldeberkoop. Presentator en programmamaker bij lokale omroepen, reanimatie-instructeur bij de Nederlandse Hartstichting, voorzitter van de Sinterklaascommissie en begrafenisvereniging De Laatste Eer, bestuurslid Johan Veenstra Stichting, zet zich in voor de protestantse gemeente, mantelzorger.

OPSTERLAND

 

Lid

Dick Beumer (68), Gorredijk. Secretaris en penningmeester Rinsma Nepal Foundation, de Dutch Oral Health Society en oprichter van de Dental Camps, penningmeester bij Manege Onder de Linden Beetsterzwaag, actief binnen de Nederlands Hervormde Kerk, muziekschool Gorredijk, voorzitter van de Winkeliersvereniging Gorredijk.

Geertje Have-Bakker (78), Gorredijk. Organiseert activiteiten in De Miente in Gorredijk, zoals de knutselclub, natuurclub, markt, modeshows en het organiseren van uitstapjes, en doet aan bloemschikken binnen het Rode Kruis.

Jantienus Have (78), Gorredijk. Bestuurslid stichting De Nije Kompanjons die zich inzet voor het voortbestaan van de Turfroute, Stichting Openbare Bibliotheek Opsterland, Schilderskring Diever, bestuurslid van de Skâns en rechterhand van zijn vrouw bij activiteiten in De Miente.

Jikke Oord (88), Gorredijk. Actief bij de ehbo, de Zonnebloem afdeling Gorredijk, de Nierstichting en de Hartstichting. Ze was verder ouderling bij de Ontmoetingskerk, Piet tijdens de intocht van Sint Nicolaas in Gorredijk, breide sjaals voor een weeshuis in Oekraïne en deed schoonmaakwerk voor de kerk.

SCHIERMONNIKOOG

Lid

Klaas Sikkema (64), Schiermonnikoog. Was 25 jaar betrokken bij KNRM-reddingstation Schiermonnikoog, recreatiekrant Lytje Pole.

Lieuwe Klabbers (55), Schiermonnikoog. Was 26 jaar manschap, bevelvoerder, instructeur en ploegleider bij vrijwillige brandweer. Leidde ook collega’s op.

Piet Huisman (63), Schiermonnikoog. Muziekvereniging, begrafenisvereniging, trompettist, organist, ambulancechauffeur.

Arie Holwerda (70), Schiermonnikoog. Was 50 jaar betrokken bij muziekvereniging en 40 jaar bij de begrafenisvereniging.

Bea Derlagen-Holwerda (69), Schiermonnikoog. Was 50 jaar betrokken bij begrafenisvereniging en de muziekvereniging.

SMALLINGERLAND

Ridder

Harry Tjeerdsma (74), Drachten. Voorzitter Johan Willem Friso Loge in Heerenveen, actief bij vereniging Thomas Wildley (organiseert vakanties voor minderbedeelden), organisator spelmiddagen in speelbos Sparjebird, was actief bij Voedselbank Smallingerland. Stond aan de basis van de oprichting van een provinciaal distributiecentrum. Regelde als voorzitter van eigenaren van recreatiepark Groot Bartje hier in 1994 de opvang van asielzoekers uit voormalig Joegoslavië.

Lid

Harmen Bosgra ( 72), De Tike. Kerkelijk actief bij de gemeente Opeinde-Nijega-De Tike, dorpshuis De Tike, de dorpsfeestcommissie, vereniging dorpsbelang, voetbalvereniging ONT, het Groene Kruis, historische kring De Runte en dorpskrant De Heidehipper.

Martje Dijkstra (74), Drachten. Vrijwilliger bij de scouting, openbare basisschool De Tille, lid van de kostuumgroep van Toneelvereniging Diever, legt overledenen af als vrijwilligster bij uitvaartvereniging De Laatste Eer en is gastvrouw tijdens bloedafnames van Sanquin.

Age Veldboom ( 64), Oudega. Was ouderling van de Gereformeerde Kerk Earnewâld, bedenker van de Skûtsjespreekstoel, medeoprichter van Stifting Houten Skûtsje, stichting Skûtsjemuseum Earnewâld, voorzitter ijsclub Lyts Begjin, organiseerde twee maal de schaatsklassieker ‘De 100 van Eernewoude’, bestuurslid Stichting Foar de Neiteam.

Jan de Vries (81), Drachten. Vrijwilliger bij openluchtmuseum De Spitkeet en was tot 2014 actief als vrijwilliger bij vogel- en zoogdieropvang Fûgelhelling in Ureterp.

Gretha de Wilde-Beldman (73), Drachten. Actief bij wandelsportvereniging De Trochsetters, gastvrouw bij Nij Smellinghe, vrijwilligster bij protestantse kerk De Arke, voetbalvereniging Drachtster Boys en vrouwenbeweging Passage.

Gerben Huisman (70), Drachten. Was tot 2001 voorzitter van de officiersmess van Vliegbasis Leeuwarden, vrijwilliger van Sinterklaas, bij het Reumafonds, wijkcentrum De Holdert in Drachten, wijkraad Noord-Oost, voorzitter van de Bond van Wapenbroerders, van de Vereniging van Oud Onderofficieren Vliegbasis Leeuwarden en mantelzorger.

Teddy Mulder-Baron (75), Drachten. Was vrijwilliger bij Pax Christi, wierf gastgezinnen, actief bij Korfbalvereniging Drachten, voetbalvereniging Drachtster Boys en wijkgemeente De Arke.

SUDWEST-FRYSLAN

 

Ridder

Teake Jansen (83) uit Sneek. Was bestuurlijk actief voor de Nederlandse Bond voor Timmerfabrieken en het Centrum Hout en lid van de Raad van Advies van het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Timmerindustrie Friesland. Verzorgt het ouderenpastoraat van de PKN-gemeente in de Sneker Parkflat en is voorzitter van de pr-commissie van de Vrijmetselaarsloge.

Lid

Lolle Baarda (52), Burgwerd. Sinds 1995 dorpshistoricus in Burgwerd en Hichtum, was bestuurslid van dorpsbelang Burgwerd en tien jaar eindredacteur van het dorpsblad.

Homme Bakker (61) uit Heeg. Sinds 1977 actief voor muziekkorps Crescendo in Heeg. Was lid van de mr van basisschool It Wrâldfinster. Is ouderling bij de PKN-gemeente.

Pieter Dijkstra (71) uit Bolsward. Is veertig jaar penningmeester van stichting Kristlik Frysk Folksboek en van de Fleanende Krie. Zit sinds 2002 in de gemeenteraad voor het CDA en was eerder actief als secretaris van de ARP. Is vrijwilliger bij zorgcentrum Bloemkamp, actief voor de Gasthuiskerk, was twaalf jaar secretaris bij het protestants basisonderwijs.

Roelie Dijkstra-Abma (67) uit Raerd. Organist bij de PKN-gemeenten De Lege Geaën en De Slachsang (Britswert, Wiuwert en Easterwierrum), vrijwilliger bij het Rode Kruis, het dorpshuis in Raerd en bij de Zonnebloem.

Gerritje Cornelia Hendriks-Pijnacker (67) uit Sneek. Was lid van de commissie hulp aan Oost-Europa en vrijwilligster bij zorgcentrum Ielânen in Sneek, actief voor de Baptistengemeente, vrijwilligster bij het hospice en mantelzorger.

Jan Jongstra (56) uit Bolsward. Betrokken bij muziek- en showband Hollandia, haalt wekelijks oud papier op en verzorgt de oud ijzer-actie. Hielp bij de bouw van praalwagens voor basisschool De Bron en was hulpsinterklaas en vrijwilliger bij buurtvereniging Plan Noord 2. Sinds 1998 vrijwilliger bij biljartvereniging ’t Trapke.

Johanna Jongstra-De Jong (52) uit Bolsward. Betrokken bij en sinds 2010 voorzitter van muziek- en showband Hollandia, vaste begeleider van de colorguards en majorettes. Vrijwilliger bij biljartvereniging ’t Trapke.

Adriana Catharina Kole (56) uit Bolsward. Vrijwilliger voor Jantje Beton, bestuurslid van buurtvereniging en speeltuinvereniging Plan Noord 2 en actief voor huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Jan Koster (69) uit Hemelum. Was actief voor Dorpsbelang, initiatiefnemer nieuwe haven, voorzitter van de watersportvereniging, vrijwilliger bij het dorpshuis, lid van de reüniecommissie Hemelum, voorzitter van de uitvaartvereniging. Was raadslid voor de FNP.

Gerrit van der Leeuw (49) uit Tersoal. Was vrijwilliger bij de korfbalclub, nu actief voor de ijsclub, de toneelvereniging, het dorpshuis, de PKN-gemeente, de kaatsvereniging, het dorpsfeest, de survivalcommissie. Sinds 2011 vrijwilliger bij het zalencentrum van de Gasthuiskerk in Bolsward, speelde hier in de musicals Mozes en Ruth

Geeske Muurling-Buist (74) uit Sneek. Vrijwilliger bij zorgcentra Ielânen en Dr. Wumkeshûs. Was leidster meisjesvereniging van de Gereformeerde Kerk, medeoprichter en later bestuurslid van wijkvereniging de Hen. Jarenlang kok tijdens de zomerkampen van scouting Burmania in Leeuwarden.

Emmy Reina Willy Schoneveld (63) uit IJlst. Actief voor stichting ehbo, de christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden, zorgcentrum Nij Stapert in Wommels, muziekgroep De Spilbrekers en Fietsersbond Súdwest-Fryslân

Anna Akke Stienstra-Fopma (69) uit Bolsward. Mantelzorger en vrijwilliger bij zorgcentra Bloemkamp en It Menniste Skil, de Zonnebloem, Rooms-Katholieke parochie en de Katholieke Vrouwengilde.

Nicolaas Petrus Teerenstra (75) uit Heeg. Voorzitter en decorbouwer bij de toneelvereniging, vrijwilliger en lector van de Sint Antoniusparochie, onderhoudsmedewerker bij It Heechhûs, drager bij de uitvaartvereniging en vrijwilliger bij de dorpskrant.

TERSCHELLING

Lid

Jan Ruijg (75), Formerum. De weerman van het eiland, geeft elke dag informatie van de weerstations in Hoorn en Formerum door aan het KNMI, koster Protestantse gemeente ET-10, Veilig Verkeer Nederland, geeft kinderen van basisscholen op het eiland verkeersles.

Wim Schaap (78), Midsland. Actief binnen de Gereformeerde Kerk, waarvan ruim veertig jaar scriba van de kerkenraad, was actief als penningmeester van cbs ’t Jok.

Peter van Riesen (80), Midsland. In 1998 benoemd tot burgemeester van Midsland vanwege zijn verdiensten voor het dorp. Fotografeert het dagelijks leven op Terschelling en heeft ze gebundeld in fotoboeken. De foto’s zijn van grote cultuurhistorische waarde.

Antoine van den Berg (77), Midsland. Sinds 2001 betrokken bij de politieke partij Plaatselijk Belang Terschelling. Actief in verenigingsleven bij onder meer biljartculb Midsland (voorzitter), penningmeester kleuterschool Midsland, bestuurslid woningbouwvereniging, voorzitter/bestuurslid van SC Terschelling, medeorganisator van de Brandariswandeltochten.

Cees Dekker (73), West-Terschelling. Was penningmeester van cultuurfonds Dirk Mentzsfonds en het Doeksen Houtkooperfonds. Leert als vrijwilliger bij het Klaas Knopfonds jong en oud splitsen en knopen, was politiek actief binnen het CDA, maakte deel uit van besturen van Stichting Huize Brandaris, Stichting Guusjen en Stichting Kinderen Tsjernobyl Terschelling, medeorganisator van de Zeeliedenherdenking.

TYTSJERKSTERADIEL

Ridder

Geesje Duursma (44), Burgum. Is bestuurslid van de Afûk, docent aan de Stenden Hotel Management School, projectmedewerker bij Koninklijke Horeca Nederland, initiator Stichting Autisme Campus Friesland, bestuurslid Stichting Autisme Café Tytsjerksteradiel, voorzitter Korenmolen De Hoop, bestuurslid Markant Friesland, voorzitter stichting Oranje Ferbynt en aanjager Stichting Burgumer Aktiviteiten Kommissie.

Lid

Simon Meinema (49), Suwâld. Sinds 1995 initiatiefnemer en vrijwilliger en sinds 2000 bestuurslid Stichting Kunstkring Hardegarijp, startte met het organiseren van huiskamerconcerten om klassieke muziek onder de aandacht te brengen bij een groter publiek, verzorgt contacten met musici, conservatoria, impressariaten internationale podia en concertorganisatoren.

Jansje de Vries (71), Tytsjerk. Van 1990 tot 2015 redactielid van de dorpskrant in Tytsjerk, laatste jaren als hoofdredactrice, draagt regelmatig voor uit zelfgeschreven Friestalige boeken en waargebeurde verhalen uit Friesland; met name uit de Trynwâlden, collecteert dit jaar voor de 45ste keer voor de Nierstichting.

VLIELAND

Lid

Jan Houter (73), Vlieland. Publiceerde veel over Vlieland, uitgever Vlieland Magazine, promotie stichting Studenten- en Masaharproject Nepal, Vlieland-correspondent voor diverse landelijke en regionale kranten, legde Vlieland-archief aan, presentator zomeravondshows.

Jan Julius Veersma (56) Vlieland. Vrijwilliger bij de KNRM, opstapper, schipper, SAR liaison.

WESTSTELLINGWERF

Lid

Rieuwke (Riek) Bergsma (77 jaar), Nijeholtpade. Jarenlang actief bij de ijsclub, de Vereniging van Polderbelangen Nijeholtpade, paardenfokvereniging De Friese Zuidzijde en Ooststellingwerf, bestuurslid en vice-voorzitter Regiobestuur Fryslân KWPN Nederland, het MFC te Nijeholtpade en Volksdans- en gymgroep De Scheenedaansers.

Marcel de Vos (57 jaar), Noordwolde. Zette zich ruim 32 jaar in als vrijwillig brandweerman. Daar was hij brandwacht, hoofdbrandwacht, brandmeester, bevelvoerder en postcommandant.

Nieuws

menu