Jongfryske Mienskip: ministerie discrimineert statushouders en het Fries

FOTO NIELS WESTRA

De Jongfryske Mienskip vindt dat statushouders en de Friese taal worden gediscrimineerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ministerie liet burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen onlangs weten dat er geen geld beschikbaar mag worden voor de inburgering in de Friese taal. De gemeente had expliciet gevraagd om daarvoor rijksgeld te mogen gebruiken of te krijgen.

Doordat inwoners in een plattelandsgemeente als Achtkarspelen veelal Friestalig zijn, ‘merken wij dat het verstaan van het Frysk een meerwaarde heeft’ voor de ‘zo snel mogelijke integratie en participatie van statushouders’, schreef de burgemeester in februari in een brief aan minister Wouter Koolmees.

Assimilatie

De Jongfryske Mienskip stelt dat statushouders als ze in Friesland wonen juridisch gezien Friezen zijn en dat ze hiermee onder het 'Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden' vallen. In het verdrag staat, stelt de vereniging, dat statushouders 'net befrijd wurde fan de besteande ynburgeringsregeljouwing', maar ook dat het 'net de bedoeling is om leden fan in nasjonale minderheid te assimilearjen'.

De Jongfrykske Mienskip vindt dat het alleen aanbieden van Nederlands aan statushouders leidt tot assimilatie van de nieuwe Friezen.

Twee talen

De vereniging vindt ook dat de Nederlandse regering haar plicht niet nakomt die ze door het ondertekenen van 'Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden' heeft, namelijk om op alle passende niveau's de mogelijkheid te bieden om Fries te leren. Volgens de Jongfryske Mienskip heeft het rijk bij de inburgering in Achtkarspelen een inspanningsverplichting, omdat de gemeente heeft aangegeven tweetalige inburgering te willen faciliteren en omdat de statushouders de Friese taal willen leren.

Klachten ingediend

De Jongfryske Mienskip heeft gedeputeerde Sietske Poepjes gevraagd actie te ondernemen. Ook heeft ze twee klachten van discriminatie ingediend bij antidiscriminatiebureau Tûmba in Leeuwarden.

Nieuws

menu