Jezus’ leven volgen met Sara en Simon

Kinderen in aanraking brengen met de verhalentraditie. Dat was de drijfveer voor emeritus-predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum om in de maanden van de corona-lockdown Bijbelverhalen voor kinderen te schrijven in het Fries. Die taal helpt ,,om tichter by te kommen’’,, is haar ervaring.

In coronatijd werkte predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum aan Friese Bijbelverhalen voor kinderen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In coronatijd werkte predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum aan Friese Bijbelverhalen voor kinderen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een tweeling die Jezus volgt, die in zijn tijd leeft. Vanuit dat oogpunt schreef emeritus-predikant Foekje-Fleur Fink uit Burgum 48 Bijbelverhalen voor kinderen in het Fries. De tweeling Sara en Simon, zelf in de verhalen groeiend van 9 naar 11 jaar, volgen Jezus gedurende zijn drie werkzame jaren. ,,Dy trije jierren rinne fan Jezus’ doop ôf oant en mei Pinkster.’’ Fink baseert zich op het evangelie van Lucas, maar haar verhalen zijn anders dan de Fryske Bernebibel. ,,Ik fertel sa dat it liket dat de twaling dêr omrint.’’

Dus kan het zo maar dat Sara en Simon vanaf een muurtje aanschouwen wat Jezus doet en meemaakt. Maar het verhaal kan ook zo geschreven zijn dat de herders het aan de tweeling vertellen, hun heit of pake de verteller is of oudere broer Daniël die kamelenkoopman is. Hij heeft veel contacten en komt overal. Als hij thuiskomt, dan helpen Sara en Simon met de kamelen en komen de verhalen los.

Tweeling

Fink heeft zelf een tweeling en ze vermoedt dat daardoor haar keus voor een tweeling als hoofdpersonages beïnvloed is. Maar de invalshoek van kinderen werd ook gekozen omdat ze daar eerder ervaring mee opdeed. Ooit werkte ze met een groepje vijf jaar aan het boek Leven met Toekomst , een boek over geloofsopvoeding dat als handleiding dient om het vak Bijbelkennis te geven voor pabo-studenten en onderwijzers.

In dat boek worden de Bijbelverhalen steeds vanuit andere kinderen belicht. ,,No wie ik bûn oan dizze twa, mar ik wist fan doe dat it op dizze wize hiel noflik wurkjen is.’ ’ Dit is de dei, doopte ze de serie, waarvan wekelijks op zaterdag nieuwe afleveringen op haar website verschijnen. Het is haar bedoeling de verhalen te gebruiken in de diensten waarin ze voorgaat. Aan een boek heeft ze wel gedacht, maar daar komt zo veel bij kijken, dat ze daar eerst vanaf ziet. Wel heeft ze tekenaar Hadewij Buitenwerf gevraagd een logo te ontwerpen met de tweeling erop.

'Ferhalen fertelle, dat fûn ik doe al leuk'

Fink is emeritus-predikant, maar valt nog in voor preekbeurten en is als hulp in het pastoraat verbonden aan de protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Ze was vroeger onder meer predikant in Brazilië, Burdaard en Eastermar, maar begon haar loopbaan in het onderwijs, bij de kleuters. ,,Ferhalen fertelle, dat fûn ik doe al leuk.’’ Eenmaal dominee met de toga aan wordt het toch allemaal wat wetenschappelijker en stijver is haar ervaring. ,,Wylst jong en âld it moai fine as der in ferhaal ferteld wurdt.’’

Verhalentraditie

De Burgumse wijst erop dat de Bijbel ontstaan is uit de verhalentraditie. De Bijbelboeken zijn verhalen die later opgeschreven zijn. ,,It is de grûn fan ús kristendom.’’ Een verhaal beklijft, weet ze. Het geeft warmte en dat hebben kinderen nodig. Het is wat ze zelf ervaren heeft toen haar moeder haar voorlas, maar ook later op school. Ze had juffen en meesters die prachtig konden vertellen. ,,Dat hat my foarme.’’

Dat wil niet zeggen dat het schrijven van de verhalen haar makkelijk afging. Het idee om zoiets op te pakken was er altijd al. Toen met de lockdown alles stil viel, besloot Fink er werk van te maken. Wat dat betreft was corona een cadeautje. Fink kon zich helemaal op het verhalen schrijven concentreren. ,,Ik ha yn dy moannen hiel hurd wurke.’’ Haar mo-akte Frysk kwam zeker van pas. ,,It wie foar my in oantrún it Frysk te brûken. Dat wie der de lêste tiid minder fan kommen. It wie ek in ferriking om dêr wer mei oan de gong te gean.’’

Tegelijkertijd verrasten de Bijbelverhalen haar opnieuw. ,,It binne spegeltsjes wêrtroch je de wrâld fan hjoed sjogge.’’ Ze denkt aan de verschrikkelijke ramp met het vluchtelingenkamp op Lesbos. ,,Sa fier fuort fan ús dat wy ús eagen derfoar slute kinne. Mar stel dy foar datsto dêr rinne soest. Dan sjochst it hiel oars en sa litte Sara en Simon ús ek de ferhalen op in oare wize sjen.’’

Als inspiratie ontbrak of als ze de juiste Friese woorden niet kon vinden, liep Fink maar eens om in haar appartement. Of ze zocht in het woordenboek naar synoniemen. Ook bij het later doorlezen van de verhalen werden verbeteringen aangebracht. Zo kregen de verhalen haar eigen inkleuring. ,,Mar ik ha der wol foar soarge dat it Bibelferhaal oerein bleau.’’

'Us mooglikheden binne beperkt en dêrtroch is it libben dúdlik feroare'

Zo laat ze Simon en Sara helpen met het sjouwen van de verlamde man naar Jezus in Kapernaüm, de plek waar de tweeling woont. Dan blijkt dat veel meer mensen Jezus opzoeken en ze er niet door kunnen. Het verhaal is bekend, de verlamde wordt naar het dak gedragen en op een matras door een gat naar beneden gelaten. Fink laat de tweeling ook hierbij helpen. Als de man genezen wordt, zeggen de kinderen tegen hun heit: ,,No hoege wy ús freon noait mear te dragen.’’

Corona leek aanvankelijk een cadeautje wat vrije tijd betreft, Fink merkt nu de behoorlijke impact die het op iedereen heeft. ,,Us mooglikheden binne beperkt en dêrtroch is it libben dúdlik feroare. It hat wol wat mei ús dien.’’ Ze merkt het bij het afleggen van visites. ,,Je wolle der graach hinne, mar ik moat foarsichtich wêze. Ik ha in protte kontakten en kom ek by kwetsbere minsken. Dy wol ik net besmette.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Bewustzijn