It Fryske Gea ontvangt 'pittich' stikstofplan positief en met begrip voor boeren

Natuurorganisaties voelen zich gesterkt door de strikte doelen die Natuur- en Stikstofminister Christianne van der Wal stelt. ,,Mar we snappe ek dat dit foar ús boerebuorlju wol hiel pittich is’’, zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea.

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: ,,It is ús net te dwaan om it fuortkrijen fan boeren of kij.''

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: ,,It is ús net te dwaan om it fuortkrijen fan boeren of kij.'' Foto Jilmer Postma

,,Poeh, dit is stevich’’, was het eerste dat De Vries dacht toen hij de bonte kaart met ‘emissiereductiedoelstellingen’ bekeek. ,,Dit spilet net allinnich rûnom de stikstofgefoelige natuergebieten. Ek yn it hiele feangreidegebiet en de saneamde transysjegebieten moat hast 50 prosint reduksje helle wurde. It liket der op dat yn de Súdwesthoeke noch mear barre moat as yn it súdeasten.’’

Nieuws

menu