It Fryske Gea is liever diplomatiek dan activistisch in grote kwesties

It Fryske Gea zoekt liever de dialoog dan de confrontatie. ,,Ik tink dat wy no in hiel grutte ynfloed ha op it provinsjale belied’’, zei scheidend voorzitter Arjen van der Meer.

Martin Dijkhoff wierp tijdens de algemene ledenvergadering de vraag op of de vereniging zich niet activistischer moet opstellen in kwesties waarin andere partijen wel luid van zich laten horen. Zoals bij de discussie over het Friese Veenweideprogramma. De vereniging beraadt zich nog, zei directeur Henk de Vries: ,,It liket mei de feangreide net hielendal de goede kant op te gean, mar de fraach is mei hokker hâlding we aanst it measte effekt ha. Dêr ha we gelokkich noch even de tiid foar.’’

In het verleden boekte It Fryske Gea wisselende effecten met een activistische houding, schetsten Van der Meer en De Vries. Het verzet tegen de aanleg van de Sintrale As leverde scheve gezichten op bij de provincie, waarna de natuurvereniging buitenspel stond bij de verdere uitvoering. Een openlijk protest tegen de zandwinning in het IJsselmeer had wel resultaat, maar het verzet tegen windmolens in datzelfde meer weer niet. Van der Meer: ,,It hinget ôf fan it ûnderwerp. It giet ús om it maksimale resultaat.’’

Het was maandag het laatste optreden van rechter Van der Meer als Gea-voorzitter. Nadat twee eerder pogingen om de leden bijeen te krijgen waren gestrand door coronamaatregelen, zwaaide hij gisteren af in een online-bijeenkomt met 65 toehoorders. Janny Vlietstra uit Leeuwarden (eerder wethouder, burgemeester, gedeputeerde en Eerste Kamerlid) werd gekozen tot nieuwe voorzitter. Marianne de Wilde en Arend Kolhoff, beiden uit Heerenveen, treden in het bestuur aan als vervangers van Janet Visser en Henk Folmer.

Nieuws

Meest gelezen