In honderd jaar veranderde er in de terpdorpen Reduzum en Poppenwier veel én weinig

Massaal staken inwoners van Reduzum en Poppenwier zaterdag de dorpsvlaggen uit. In beide terpdorpen vierden de verenigingen voor Plaatselijk Belang het honderdjarig bestaan.

Plaatselijk Belang-voorzitter Fetze Tigchelaar (overhemd) geniet van een ijsje, de jeugd vermaakt zich op nostalgische attracties. FOTO SIMON BLEEKER

Plaatselijk Belang-voorzitter Fetze Tigchelaar (overhemd) geniet van een ijsje, de jeugd vermaakt zich op nostalgische attracties. FOTO SIMON BLEEKER

De vlaggen zijn gemaakt in China, niet bij de Dokkumer Vlaggen Centrale. ,,Folle goedkeaper’’, zegt Fetze Tigchelaar (69), sinds een maand voorzitter van Plaatselijk Belang Reduzum. Een plaatselijke ontwerper regelde het contact.

Tigchelaar kent het dorp met 1100 inwoners als zijn broekzak, is er geboren en getogen. ,,Ik tocht: no moat ik mar ris foarsitter wurde’’, vertelt hij in de feesttent op het sportcomplex. Dat gebeurde nadat hij een half jaar in het bestuur had meegedraaid. ,,Der moatte al minsken yn it bestjoer sitte dy’t fan de hoed en de râne witte.’’

Of het nu gaat om extra groen in het dorp of verkeersdrempels, het blijft een uitdaging om dorpelingen mee te krijgen. ,,Der binne altyd foar- en tsjinstanners, dus jo moatte de saken goed útkôgje en ek altyd wer weromkeppelje nei de ynwenners.’’

Het belangrijkste is, meent Tigchelaar, dat nieuwe initiatieven van onderop komen en niet van boven worden opgelegd. Daarom zijn rond het bestuur ook nog eens dertien werkgroepen actief, bijvoorbeeld op terreinen als groen, verkeer en speelvoorzieningen. 

Nostalgische kermis

Dan wordt de voorzitter even onderbroken door een vrijwilligster. ,,Ik ha stroom nedich foar it springkessen, mar der is gjin stopkontakt mear frij.’’ ,,Under it toaniel is noch wol in haspel’’, weet Tigchelaar. ,,Stek dy mar yn ’e poddestoel en dan ferdielst de stroom wer.’’

Over enkele minuten moet de nostalgisch kermis, waar het kussen deel van uitmaakt, volop draaien. De kinderen staan al te trappelen. Maandagavond is er een muzikale avond in de tent. De helft van dat programma wordt ingevuld door dorpelingen, meldt de voorzitter trots. Hennie Honing bijvoorbeeld en haar vriendin Klaske Stallinga. ,,As dy  The Sound of Silence  sjonge, krij ik pikefel.’’

Een hoogtepunt in de geschiedenis van Plaatselijk Belang was de bouw van de nieuwe woonwijk Reduzum-súd. ,,De gemeente woe it earst net útfiere. Der soe te min animo foar wêze. Doe hawwe wy it sels oppakt. It waard in grut sukses.’’ Een van de grote wensen voor de toekomst is nog meer nieuwe woningen voor jonge gezinnen. 

Armoedebestrijding en volkstuinten

Zo’n 9 kilometer verderop, in Poppenwier, verzamelen tientallen (oud-)inwoners zich in het door de gemeenschap zelf gebouwde dorpshuis de Trilker. Na wat korte toespraakjes gaan ze een historische wandeling door het dorp maken, gevolgd door een buffet. Daarna een voorstelling door de 115-jarige toneelvereniging Foarút, maar pas nadat uit volle borst het Poppenwierster volkslied is gezongen. 

Doeke Odinga (57) zwaait sinds twee jaar de scepter bij Plaatselijk Belang. Bestrijding van armoede was een van de eerste taken van de vereniging. ,,Der wienen nei de oarloch grutte tekoarten en de feriening moast ierappels keapje foar de earmen.’’

'Eltsenien wurdt yn Poppenwier akseptearre'

In de jaren dertig speelde de vereniging een stimulerende rol bij de aanleg van volkstuintjes die er voor zorgden dat mensen meer zelfvoorzienend werden. Later gaf de vereniging voorlichting over de aanleg van waterleiding en elektriciteit.

Hoewel er geen voorzieningen meer zijn als winkels en een school, weet het dorp toch steeds weer jonge gezinnen te boeien., bijvoorbeeld door de bouw van zes nieuwe woningen aan de Harstawei begin deze eeuw.

,,Sa buorket Poppenwier noch altyd foarút’’, zegt de voorzitter glunderend. ,,Fan ’e wike is yn it doarp noch in lytse berne. Dat wolle wy ek sa hâlde. De soarch no is dat de huzen, ek de lytse, te djoer wurde.’’

Scoren met duurzaamheid

Odinga herinnert zich de jaren zeventig toen hippies uit Amsterdam hier huizen kochten vanwege de lage prijzen. ,,Doe wie it hjir noch  low budget . Hiest dêrtroch ferskate kampen yn it doarp dy’t dochs wer mei-inoar op ’e Poppewierster merke stienen. Dat gong bêst. Eltsenien wurdt yn Poppenwier akseptearre.’’ 

Tegenwoordig is de vereniging druk met het stimuleren van duurzaamheid, bijvoorbeeld in de oude huizen van de beschermde dorpskern. Ook heeft het dorp met 180 inwoners inmiddels een eigen energiecoöperatie. ,,Kwa duorsumens score wy as doarp.’’ 

Het dorp is behoorlijk veranderd door de jaren heen. Winkeltjes verdwenen en in de hervormde kerk is tegenwoordig een kistenmakerij gevestigd. Wel worden er nog begrafenissen en trouwerijen gehouden. ,,Dan geane dy grêfkisten eefkes oan ’e kânt.’’

Eén onderwerp heeft door de jaren heen altijd de tongen losgemaakt, blijkt als de voorzitter de oude notulen er op naslaat. ,,Yn 1922 waard der al klage dat motorfytsen fierstente hurd troch it doarp jeiden. De snelhied fan it ferkear stiet noch altyd op ’e aginda.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland