Bekendste Friese grutto van de radar verdwenen: al ruim een jaar niets meer vernomen van Amalia

De bekendste van alle Friese grutto’s lijkt definitief van de radar te zijn verdwenen. Van Amalia is al ruim een jaar niets meer vernomen.

Gruttomannetje Amalia in 2013, toen hij nog maar pas geringd was in Spanje.

Gruttomannetje Amalia in 2013, toen hij nog maar pas geringd was in Spanje. FOTO SYTZE PRUIKSMA

,,De kâns dat er noch libbet, wurdt stadichoan wol hiel lyts’’, erkent onderzoeksleider Jos Hooijmeijer van het Grutto Landschap Project van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wil Amalia nog niet opgeven. ,,Hy kin fansels noch opdûke. It soe kinne dat er by de trek oer de Sahara slim tsjinwyn hie en earst weromflein is nei Senegal… Oan de oare kant: it hâldt in kear op, ast witst dat de gemiddelde oerlibbingskâns fan skriezen alle jierren mar 0,8 is.’’

Nieuws

menu