IJsmeester acht kans op schaatsen op natuurijs dit weekend niet zo groot: 'Der leit noch mar in skyltsje'

Foto: Pixabay

De kans dat er komend weekeinde al op veel plekken op natuurijs kan worden geschaatst in Friesland, is niet zo groot.

Dat zegt ijsmeester Sytse Kroes van de Friesche IJsbond, waarin de 22 Friese IJswegencentrales verenigd zijn. Kroes is degene die uiteindelijk beoordeelt of het ijs betrouwbaar is.

,,Der sil hjir en dêr wol wat riden wurde”, zegt hij. ,,Mar dat is de ferantwurdlikens fan minsken sels. Wy sille de sleatten en fearten noch net frij jaan. Dat sjoch ik der net fan kommen. Ik jou pas grien ljocht as der op bepaalde plakken in smak minsken oer it iis kin.”

Dat kan pas als het na het weekeinde nog even flink door vriest. ,,Ik soe der hiel graach noch fjirtjin dagen mei froast achteroan ha wolle.”

Kroes maakte gisteren nog een rondje door de provincie. ,,Wat ik seach, foel my wat ôf. Op in soad plakken leit noch mar in skyltsje, de oangroei moat eins noch begjinne. It is trouwens gjin smots mear, it begjint wat mear op iis te lykjen.”

Op de website van de Friesche IJsbond wordt dagelijks een update gegeven van de staat van het buitenijs.

Nieuws

menu