Granuliet-rapport zorgt voor geruststelling, maar Wetterskip Fryslân wil werkstuk van twee scholieren graag inzien

Beaudine Dizij en Cor Visser onderzochten het granuliet in een waterkering bij Akkrum. Foto Niels Westra

Een Arcadis-onderzoek naar de risico’s van granuliet stelt Wetterskip Fryslân gerust. Toch wil het ook kennisnemen van het werkstuk van twee Sneker scholieren die wél schadelijke stoffen aanboorden in een polderdijk bij Akkrum.

Granuliet is een restproduct van de verwerking van graniet dat na toevoeging van een bindmiddel wordt gebruikt om waterbodems ondieper te maken of waterkeringen op te vullen. Dat laatste liet Wetterskip Fryslân doen bij Akkrum, IJlst en Tijnje. Het bindmiddel polyacrylamide maakt het gebruik omstreden, omdat dit kan afbreken naar het giftige acrylamide.

Nadat hierover onrust ontstond na uitzendingen van het tv-programma Zembla , besloot het Wetterskip voorlopig geen granuliet meer te gebruiken. Dat was in afwachting van een onafhankelijk onderzoek door bureau Arcadis, dat in opdracht van het rijk de granulietstorting in de Gelderse zandwinput Over de Maas doorlichtte.

In een pas verschenen rapport constateert Arcadis nu dat in de plas geen negatieve effecten te zien zijn voor mens en milieu. Het granuliet voldoet aan de normen van de schoonste bodemklasse. In geen enkel monster van grond, grondwater of oppervlaktewater is de aanwezigheid van acrylamide aangetoond. ,,Daarbij is gemeten met een zo laag mogelijke detectiegrens, op locaties waar de kans op aantreffen het grootst is’’, stelt Arcadis.

,,Op basis fan de earste útkomsten liket it derop dat granulyt gewoan te brûken is. Dat is posityf’’, zegt woordvoerder Michiel Zijlstra van Wetterskip Fryslân. Wy hienen wol it idee dat it risiko frij lyts wie, mar woene dêr wol graach sekerheid oer hawwe. Dêr is no foar de twadde kear troch in renommearre bureau in ûndûbelsinnich antwurd op jûn.’’ Zijlstra zegt dat het waterschap het hele Arcadis-rapport nog wel eerst wil doorspitten.

De bevindingen van Arcadis contrasteren met de uitkomst van een veel kleinschaliger experiment van vwo-leerlingen Beaudine Dizij en Cor Visser van RSG Magister Alvinus Sneek. Voor hun profielwerkstuk over granuliet namen zij zelf de proef op de som in de dijk lang de Heafeart bij Akkrum, die het Wetterskip eerder liet versterken met 120.000 ton granuliet.

In de granulietmonsters die de twee opdiepten met een grondboor, kwam het gehalte acrylamide na analyse uit op respectievelijk 0,22 en 0,89 procent. Dat is aanmerkelijk hoger dan de EU-limiet van 0,1 procent.

Michiel Zijlstra zegt het werkstuk, waarover de LC onlangs berichtte, te willen opvragen bij de school. ,,It is altyd nijsgjirrich om dêr kennis fan te nimmen. Us minsken mei ferstân fan saken moatte dan mar oardielje oft der oanlieiding is foar in ferfolchûndersyk. Mar it is fansels goed dat skoaljeugd serieus wurk makket fa sa’n ûnderwerp.’’

Nieuws

Meest gelezen