Gedeputeerde over vliegveld in gruttogebied: 'De kâns om dit te kearen sil yn alle earlikheid net ferskriklik grut wêze'

Zal een gepeperde Friese brief Portugal doen afzien van de bouw van een vliegveld aan de monding van de Taag bij Lissabon? Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland neemt het op voor de grutto, maar blijft realistisch. Er is hier ook nog veel te winnen.

Grote groepen Grutto's op rijstvelden vlakbij Lissabon in Portugal.

Grote groepen Grutto's op rijstvelden vlakbij Lissabon in Portugal. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hoogland: ,,De kâns om dit te kearen sil yn alle earlikheid net ferskriklik grut wêze, mar tagelyk fine wy wol dat we dit dwaan moatte. Op dit stuit kinne wy net mear dwaan as oandacht freegje foar dit wichtige gebiet foar ús greidfûgels. We meitsje dúdlik dat wy der jierliks 15 miljoen euro yn stekke om dy te behâlden.’’