Fryslân pakt verlening van stikstofvergunning weer op, uitgezonderd de aanvragen met emissiearme stalvloeren

Een emissiearme stalvloer op een melkveebedrijf.

De provincie Fryslân gaat vanaf 26 januari weer stikstofvergunningen verlenen, uitgezonderd aanvragen met een emissiearme stalvloer.

De provincie had deze vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming in september stopgezet. De belangrijkste reden was de uitspraak van de Raad van State een paar weken eerder over de niet bewezen werking van emissiearme stalvloeren. Op papier zorgen deze stalvloeren voor een afname van de stikstofstofuitstoot, maar in de praktijk vallen deze reducties lager uit.

Rekenmodel Aerius

Andere redenen waren dat Aerius, het rekenmodel voor de stikstofneerslag, aangepast moest worden en dat Wageningen University een lijst zou presenteren van wel goede werkende stalsystemen. Dat laatste is nog steeds niet het geval, maar de update van Aerius is eind januari wel gereed. Reden voor Gedeputeerde Staten om dan weer over te gaan tot het verlenen van stikstofvergunningen, uitgezonderd de emissiearme stalvloeren.

Wachtrij van tweehonderd bedrijven

Op dit moment wachten bijna tweehonderd (veehouderij)bedrijven op de beoordeling van hun aanvraag. De provincie had dinsdag niet paraat bij hoeveel aanvragen emissiearme stalvloeren ingebracht zijn. ,,Mar wy skatte wol it meastepart”, verklaart de bestuursadviseur van gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA).

LTO-bestuurder Jan Teade Kooistra is blij met deze eerste stap maar spreekt de hoop uit dat Wageningen University snel helderheid kan verschaffen over vloersystemen die wel bewezen de stikstofuitstoot kunnen reduceren.

Nieuws

menu