Friese gemeenten willen meer zonne-energie opwekken

FOTO

FOTO ANP

Friesland wekt in 2030 meer duurzame energie op dan aanvankelijk gepland. Het gaat om een stijging van zo’n 20 procent.

De groei wordt voor het grootste deel verklaard door ambities en plannen die gemeenten hebben op het gebied van zonne-energie.

Provincie, gemeenten en It Wetterskip moeten in de zogeheten regionale energiestrategie (RES) voor 1 juli laten weten hoeveel Friese wind- en zonne-energie er over negen jaar wordt opgewekt. In het concept was dat 2,31 miljard kilowattuur (kWh), in de definitieve versie gaat het volgens Jack van der Wal van de provincie mogelijk richting de 2,8 miljard kilowattuur.

,,It konsept wie frij behâldend, basearre op wyn- en sinneprojekten dy’t der al binne of dy’t al fergund wienen”, zegt Van der Wal. ,,Dat soenen we dus sowieso helje. Der sit rek yn.”

Kleine molens met een ashoogte van 15 meter op boerenerven hebben een beperkt aandeel in de groei. Voor nieuwe grote windmolens op land is gezien de provinciale regels niet veel ruimte. Friesland is een van de dertig energieregio’s die moeten bijdragen aan het nationale programma van de RES, een uitvloeisel van het klimaatakkoord.

In 2030 moet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent zijn gedaald. Een duurzame manier van energie opwekken is een van de voorwaarden om aan die doelstelling te kunnen voldoen.