Fries als volwaardig taalvak op alle basisscholen? 'Learkrêften wolle faak wol, mar der is yn it ûnderwiis in kultueromslach nedich'

Uiterlijk in 2030 moeten alle Friese basisscholen het vak Fries op voldoende niveau aanbieden. Althans, dat is de ambitie van de provincie. ,,Je kinne net fan alle bern op skoalle easkje dat se Frysk skriuwe en lêze kinne moatte.”

Leerlingen van obs It Skriuwboerd in Surhuisterveen oefenen Friese letters, klanken en woorden met het lesmateriaal 'Lear de Lûden'.

Leerlingen van obs It Skriuwboerd in Surhuisterveen oefenen Friese letters, klanken en woorden met het lesmateriaal 'Lear de Lûden'. FOTO JILMER POSTMA

,,Ik stean no 27 jier foar de klas en haw murken dat de hâlding tsjinoer it Frysk hjir net altiten posityf wie”, vertelt Iteke van der Pol, leerkracht in de bovenbouw van daltonschool De Optimist in Heerenveen. ,,Dat wie wol lestich, dat it Frysk mar in bytsje ûnsin fûn waard.”

Nieuws

menu