Fors meer slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld melden zich via chat tijdens corona

FOTO

FOTO PIXABAY

In de coronatijd zag Fier het aantal unieke bezoekers via de online hulpverleningstool ‘Chat met Fier’ met bijna 40 procent stijgen. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde.

Over de periode van 1 januari tot en met 30 april is er onderzoek gedaan naar in hoeverre de coronamaatregelen effect hebben gehad op de aard en omvang van geweld. Op basis hiervan is er gekeken naar de chat-tool van Fier .

Vroegen in januari en februari nog 1815 mensen om hulp, dat waren er in maart en april al 2494. Bijna 85 procent hiervan was 25 jaar of jonger.

De hulpvragen in verband met kindermishandeling stegen het meest, van 470 in januari en februari naar 851 in maart en april. Ook het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg tijdens de lockdown van 557 naar 728. Fier vindt het opvallend dat het partnergeweld de enige vorm van geweld was die niet steeg, maar zelfs licht afnam, van 258 naar 250.

Pleger is vrijwel altijd bekende

Meer dan de helft van de chatbezoekers geeft aan zich in een acuut onveilige situatie te bevinden. Bovendien, als een persoon een pleger noemt, is dit vrijwel altijd een bekende: in bijna de helft van de gevallen is het een familielid.

Johannes Dijkstra van Fier meldt dat het lastig te zeggen is of het geweld in de samenleving ook daadwerkelijk is toegenomen tijdens corona. „We kunnen het niet uitsluiten, maar een verklaring voor de toename zou ook kunnen zijn dat zowel de reguliere hulpverlening als meldende instanties tijdens corona meer op afstand zijn komen te staan, waardoor slachtoffers hier niet meer terechtkonden én er geen melding over hen kon worden gemaakt.”

Een andere verklaring kan zijn dat slachtoffers door de lockdown en sociale isolatie meer zijn gaan piekeren over hun traumatische ervaringen, zo meldt Dijkstra.

Onderzoeksinstantie het Verwey-Jonker Instituut doet al langer onderzoek naar gezinnen waarin huiselijk geweld speelt, Fier haakte aan in dit onderzoek. Het Verwey-Jonker Instituut wist te concluderen dat in gezinnen die bekend zijn bij hulpverleners vanwege huiselijk geweld, het geweld en andere problemen die in het gezin spelen tijdens de corona nauwelijks zijn veranderd.

Maar ook uit de cijfers van Fier blijkt dat van 64 procent van de chatgebruikers waarvan bekend is hoelang zij zich al in een acuut onveilige situatie bevinden, dit al langer dan een jaar speelt, dus ruim voor corona.