Foorspelling

Tun ’n skiere achtergrônd sien wij ’n kaal stik klaai, opdroogd deur de son. De roep fan ’n bonteluw draagt feer over ’t desolate lând, dat goed fijfhondert jaar leden út see skept worde. De kamera draait traag fan de krún fan de seedyk bij Swarte Haan ’t Wad over. ’n Nussy skapen bij de Nije-Dyk lâns laat hur genoeglik deur de wol kamme. En dan de salvende stim fan wijlen Johan van der Zee, die’t de argeloase kiker fertelt dat wij hier op ’t Bildt binne.

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

D’r staan werklik nijmoaderigere dingen in myn YouTube-geskidenis, maar fan alle filmpys hew ik deuze ôflevering fan Van Gewest tot Gewest ’t faakst bekeken. Pastorale 1986: ’n deur de tiid fergeten, fergeelde ânsichtkaart fanút myn jeugd. Met Bildtse groetnis!