Fietsend wereld over tegen armoede

In vier jaar tijd maakt Geart Tigchelaar (28) uit Leeuwarden een wereldreis op de fiets. Zijn doel: geld inzamelen voor de stichting Cycling out of Poverty (CooP).

Geart Tigchelaar (28) uit Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Geart Tigchelaar (28) uit Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

De stichting Cycling out of Poverty (CooP) zet fietsprojecten op in Kenia en Oeganda om de armoede daar te bestrijden. Geart Tichelaar uit Leeuwarden stapt ervoor op de pedalen.

Zijn fiets met vijf fietstassen staat al klaar voor de wereldreis, die in april moet beginnen. Vanuit Nederland gaat Geart via de Noordkaap naar de Baltische Staten, Oost-Europa, Centraal-Azië, Japan, Alaska en Canada, om uiteindelijk via de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Afrika weer terug in Europa te komen. ,,Ik wie earst ek fan doel om Iran, Irak en Pakistan mei te pakken, mar ik sykje aventoer, gjin gefaar.''

Familie, vrienden, kennissen en het bedrijfsleven benadert hij nu om het goede doel te steunen. ,,Dat kin troch jild te donearjen oan CooP, mar ek troch my opdrachten te jaan dy't my jild opleverje.''

Zo gaf een bevriende muziekband hem de opdracht om een foto van hun T-shirt te maken op een bijzondere locatie. En een vriendin stuurt hem op pad met de taak om contact te leggen met de plaatselijke bevolking en samen met hen te eten.

De wereldreis per tweewieler kreeg stapsgewijs gestalte. Toen zijn relatie van bijna tien jaar op de klippen liep, groeide de behoefte naar nieuw avontuur. ,,Ik bin ta oan in grutte útdaging yn myn libben en ik haw der no de kâns ta. Gjin keaphûs, gjin frou, gjin bern. Fytse is myn grutte passy, mar ik wol ek graach wat foar in oar dwaan. Op ynternet lies ik oer stichting CooP.''

'Gjin keaphûs, gjin frou, gjin bern. Fytse is myn grutte passy'

Je moet behoorlijk sportief aangelegd zijn om vier jaar lang te kunnen fietsen. ,,Ik bin net spesjaal oan it trainen foar dizze reis. Ik haw gauris op fytsfakânsje west en tochten as de Alvestêdetocht fytst. En in moai stikje metalmuzyk wol ek altyd wol helpe'', grapt Geart. ,,Ik sjoch wol hoe't it yn de bergen of op minne diken giet.''

Volgens Geart is vooral de mentale voorbereiding belangrijk. ,,Yn 'e holle moatst traine. It kin fansels sa wêze dat myn suster noch in poppe krijt of dat beppe weirekket. Op sokke mominten kinst der dan net by wêze. Dêr moat ik al op klear wêze.''

Geart heeft onderweg geen haast. ,,Ik wol de wrâld ek graach sjen en mei de minsken yn 'e kunde komme.''

Sparsinten

Een strakke planning is er daarom ook niet. ,,As ik op in plak twa of trije wike bliuwe wol, dan moat dat gewoan kinne.''

De fietsreis van ruim 45.000 kilometer gaat hoe dan ook door. Of hij nu veel geld inzamelt of niet. ,,Ik haw noch wol wat sparsinten en oars wurkje ik ûnderweis by in boer of yn in kroech. Dat komt altyd klear.''

De exacte vertrekdatum ligt nog niet vast. Geart heeft onlangs een Friestalige roman geschreven. De AFUK brengt het boek rond april uit. ,,It hjit Bêste jonge en it giet oer in jonge man dy't it libben oer in folslein nije boech smite wol.''

Inderdaad, het is een boek dat autobiografische elementen bevat. ,,As dat boek yn de winkel leit, dan gean ik der op út.'' Cycling out of Poverty

Cycling out of Poverty

CooP-Africa is een Nederlandse stichting - opgericht in 2004 - die werkzaam is in Oost-Afrika. Met fietsprojecten wil CooP de lokale bevolking op duurzame wijze toegang geven tot werk, onderwijs en gezondheidszorg. Wanneer een arts een fiets heeft, kan hij sneller bij zijn patiënten zijn en dus ook meer mensen helpen. Kinderen hoeven geen kilometers meer naar school te lopen als ze een fiets hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland