FNP pleit voor lagere beschermingsstatus wolf: 'Wy slute ús oan by de lobby yn it Europarlemint'

De maximale bescherming die de wolf op Europees niveau geniet, moet heroverwogen worden, vindt de FNP. ,,As it mei de wolven echt út de klauwen rint, moatte je wat dwaan kinne”, zegt voorzitter van de FNP-Statenfractie Sijbe Knol. ,,Dat kin no net.”

Canis lupus, alias de wolf.

Canis lupus, alias de wolf. FOTO SHUTTERSTOCK

In het nieuwe concept-verkiezingsprogramma pleit de partij voor het eerst voor een lagere beschermingsstatus van de wolf. ‘Lykas guon dielsteaten yn Dútslân en yn de Alpen wol de FNP krekt wat mear mooglikheden hawwe om by eksessen yngripe te kinnen.’