Ex-hengsteninspecteur: ‘Dy K fertsjinnet it FPS net, hjir is neat keninkliks oan'

Bestuur en ledenraad van het KFPS vlogen elkaar in de haren over de hengstenjury. Uiteindelijk werd de boel gesust en inspecteur Harrie Draaijer aan de kant gezet. Hij voelt zich onterecht ‘persoanlik pakt’ en beschadigd en overweegt om na 38 jaar helemaal te stoppen met keuren.

De gewezen hengstenjury Frenk Jespers, Harrie Draaijer en Jaap Boersma inactie op de hengstenkeuring van 2019.

De gewezen hengstenjury Frenk Jespers, Harrie Draaijer en Jaap Boersma inactie op de hengstenkeuring van 2019. FOTO JOHANNA FABER

,,It fielt net sa lekker”, is het eerste wat Harrie Draaijer zegt over alles wat hem en de twee andere leden van de hengstenkeuringscommissie de laatste weken is overkomen. ,,Sa gean je net mei minsken om. Dy K fertsjinnet it FPS net, hjir is neat keninkliks oan.”

De inspecteur van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) kijkt terug op een roerige periode waarin ruzie ontstond tussen het bestuur en de ledenraad van het stamboek. Onderwerp: het functioneren en opnieuw benoemen van de hengstenkeuringscommissie waarvan Draaijer de voorzitter was.

Boet 516

Oorzaak van de heibel tussen bestuur en ledenraad was de discutabele goedkeuring van Boet 516. De hengst heeft cornage, een mogelijk erfelijke afwijking aan de luchtwegen. Eerder was er al commotie over het uitgegeven dekbrevet van Siert 499, die witte haren zou hebben.

Het bestuur wilde juryleden die destijds de dieren hebben goedgekeurd weer zitting geven in de hengstenjury van komend jaar. Maar de ledenraad ging daar dwars voor liggen en wilde consequenties verbinden aan beide goedkeuringen, die ze als ‘twee gele kaarten’ beschouwden. Kort gezegd: Draaijer kreeg rood en moest weg.

Nieuwe hengstenjury

In een besloten overleg afgelopen vrijdag susten het bestuur en ledenraad de boel door toch een compleet nieuwe hengstenjury te benoemen, zonder Draaijer. Een paar dagen later zingt die beslissing alsmaar rond in het hoofd van de inspecteur uit Itens. ,,Ik bin der kapot fan. Nei safolle jier.” Draaijer werkt al 38 jaar als keurmeester bij het stamboek. ,,Dan ha je it net fertsjinne om sa oan de kant set te wurden. Wy binne ûnbeskoft ôfservearre.”

Met ‘wij’ doelt hij op Frenk Jespers en Jaap Boersma, de andere inspecteurs uit het hengstenjurykorps. ,,Frenk, mei safolle kennis fan saken en Europeesk oansjen. Sa gean je echt net mei minsken om.”

En als hen nou fouten waren te verwijten, maar dat is niet zo, zegt Draaijer. ,,Oer it beslút om de hynsten ta te litten kinne je twiste, mar prosesmjittich is alles soarchfâldich gien. It is net ûnberet of út de losse pols dien. We hawwe ûndersyk dien en ús advisearje litten.” Het bestuur stond achter het besluit van de jury om Boet ondanks cornage toe te laten tot de dekdienst.

'Der rinne no ek hynders dy’t yn de akseptabele noarm sitte. Makkest it slimmer? Dat is mar de fraach'

,,It giet oer in erflik gebrek dêr’t net wis fan is op hokker wize it fererve sil. Dat stiet wittenskiplik net fêst.” Dat Boet cornage heeft, betekent dat het zich al manifesteert in het Friese ras. ,,Der rinne no ek hynders dy’t yn de akseptabele noarm sitte. Makkest it slimmer? Dat is mar de fraach.” Bovendien zegt Draaijer: ,,It is oan de fokker om te kiezen oft dy de hynst brûke wol of net.” Hij is blij dat er een onderzoek komt naar de goedkeuring van Boet. ,,Dan sil bliken dwaan oft it goed en soarchfâldich bard is.”

Dat de ledenraad op de stoel is gaan zitten van het bestuur, is een kwalijke zaak en het daadwerkelijke probleem, zegt Draaijer. De ledenraad is niet geacht kwaliteitsbeoordeling te geven. ,,Dat ha se wol dien. It is prestiizje tusken de lederied en bestjoer en dêr binne wy yn mangele. Dat hie noait safier komme moatten.” Er moeten opnieuw heldere afspraken worden gemaakt over structuur en procedures. ,,As dat net feroaret, dan binne wy it no dy’t ôfstraft wurde, mar dan oerkomt it de minsken nei ús ek.”

Draaijer is uit de hengstenkeuringscommissie gezet, maar is nog wel inspecteur. Of hij daarmee wil doorgaan na alles wat er is gebeurd, is de vraag. ,,Ik ha myn posysje yn beried. Wol ik noch fierder en kin ik dat noch? It fertrouwen is beskeadige.” Het voelt dubbel allemaal, zegt hij. ,,Se stjoere je fuort en achternei krijst allegear kompliminten oer hoe goed ast bist. Dan fiele je je dochs de gek oanstutsen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Paardensport