Elk dorp een eigen fierljepschans? Frysk Ljeppers Boun wil fierljeppen op die manier stimuleren

Archieffoto van de fierljepschans in Burgum FOTO JILMER POSTMA

Het Frysk Ljeppers Boun wil samen met Doarpswurk stimuleren dat er in de dorpen eenvoudige springschansen komen voor het fierljeppen.

Elk dorp zijn eigen springschans. Het is een idee van het Frysk Ljeppers Boun om het fierljeppen te promoten. De dorpsschans is een eenvoudige voorziening die bij een dorpsvaart aangelegd kan worden. In een park of bij een sport- of speelpark is ook een mogelijkheid.

Op de beoogde plek komt een bescheiden waterpartij met één schans en een zandbed. De kosten blijven dan beperkt. Het idee erachter is dat de dorpsschans altijd gebruikt kan worden. Na schooltijd door de kinderen, maar ook op alle tijden door volwassenen. Bij de gymnastieklessen kan de schans gebruikt worden en er kunnen wedstrijdjes georganiseerd worden. Zo draagt de accommodatie ook bij aan ontmoeting en sociale binding.

Adres

Voor het beheer moet een regeling getroffen worden. It Boun denkt aan Dorpsbelangen. Zo moet er een adres geregeld worden waar de polsstok gehaald en gebracht kan worden. Op zes plaatsen in Friesland is een professionele fierljepaccommodatie met drie schansen. Omdat het fierljeppen bij Friesland hoort, maken de dorpsschansen het mogelijk de sport overal te beoefenen, al was het maar voor het plezier.

De provincie is bereid mee te betalen in de kosten met bijdragen uit het Iepen Mienskips Fûns. De fierljepbond wil adviseren over aanleg, financiering en beheer en is bereid trainingen en demonstraties te verzorgen.

Nieuws

Meest gelezen