Eeuwenoude grafzerk blootgelegd in Terkaple

De zerk in Terkaple met inscriptie: 'M CCCC en LXXV do staerf Tyepka Onama op maydey. Biddet foer die syel en Pater noster'. FOTO MELLE KOOPMANS

Bij restauratiewerkzaamheden aan de kerk van Terkaple is een 531 jaar oude grafzerk blootgelegd.

De zerk uit 1485 is van de Friese edelman Tjepke Oenema (op de inscriptie: Tyepka Onama). De kerk is van oorsprong de kapel van het naastgelegen huis van de Oenema's.

Dat de zerk er was, was wel bekend bij historici. ,,Twahûndert jier lyn is er al wolris beskreaun", zegt Hessel de Walle, lid van de grêfskriftekommisje van de Fryske Akademy. Goed onderzocht was hij echter nooit. ,,De ynskripsje wie bygelyks net goed oernaam."

Over Oenema is weinig bekend, vertelt De Walle. ,,Wol is der in testamint út 1484 bewarre bleaun. Mar goed ek, in jier letter is hy ferstoarn."

De zerk in Terkaple is niet de oudste van Friesland. Desalniettemin is het een bijzonder exemplaar. ,,Sa âld komme se net sa faak te foarskine."

Nieuws

menu