Dit zijn ze, de 72 Friezen die dinsdag tijdens de traditionele lintjesregen een lintje hebben gekregen

Duizenden Nederlanders krijgen lintje van koning. FOTO ANP

Tijdens de traditionele lintjesregen zijn dinsdag 72 Friezen in het zonnetje gezet; 19 van hen zijn verrast met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bearn Bilker werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

ACHTKARSPELEN

Ridder

Jarig Wijma (66), Drogeham. Vervulde uiteenlopende functies, van voorzitter bij openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema tot voorzitter van de ondernemingsraad bij hefbrugfabrikant Stertil in Kootstertille. Ook is en was hij betrokken bij de kerk en school in Drogeham.

Lid

Grietje Algra-de Vries (86), Surhuisterveen. Werd in 1997 van de ene op de andere dag mantelzorger voor haar echtgenoot, was circa dertig jaar voorzitter van het verjaardagsfonds van de kerk en collecteerde onder meer twintig jaar lang voor kankerbestrijding (KWF).

Jelle Johannes de Vries (76), Surhuizum. Erelid bij korfbalvereniging DTS uit Surhuizum, waar hij bekend staat als ‘Jelle Broekje’ vanwege zijn broekenwinkel (Het Broekenhuis) in Surhuisterveen. Ook was hij actief bij de kerk, de school en organiseerde hij decennialang ritten voor de Motor- en Auto Club Surhuisterveen (MAC).

Jan Vos (77), Surhuisterveen. Als brandwacht betrokken bij de vrijwillige brandweer en actief voor de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen en Boelenslaan. Ook actief bij onder meer De Spitkeet in Harkema, het hertenkamp in Surhuisterveen en de plaatselijke vogelwacht.

AMELAND

Lid

Jeroen de Jong (49), Nes. Was twaalf jaar gemeenteraadslid op Ameland voor het CDA en zwaaide vorige maand af.

Jaap de Boer (74), Hollum. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, voorzitter Interkerkelijk Zangkoor Hollum, Doopsgezinde Gemeente Ameland, Sportclub Amelandia, vocaal ensemble Vocalis, suppoost Kunstmaand Ameland, Stichting Amelander Musea, stichting De Ouwe Mie, Stichting Paardenreddingboot, verkeersregelaar bij Rondje Ameland, Paardenmarathon, sportevenementen en kofferbakverkopen.

DE FRYSKE MARREN

Lid

Douwine Veenstra-Hoekstra (55), Joure. Is sinds 1998 vrijwilliger bij de Dr. E.A. Borgerschool in Joure, waar ze onder meer leraren ondersteunt. Vanaf 2004 is ze actief bij Ypsilon, een vereniging die familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid steunt, adviseert, informeert en vertegenwoordigt.

Jan Breeuwsma (75), Wijckel. Is betrokken bij de rommelmarkten van muziekkorps Melodia in Wijckel. Hij is zowel actief voor de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente als voor de Protestantse Gemeente. Hij was jarenlang betrokken bij allerlei zaken van dorpshuis Irene en is sinds 2013 actief als vrijwilliger in het kader van NLdoet. Breeuwsma was jarenlang betrokken bij het ophalen van oudpapier in Wijckel. Sinds 2018 is hij vrijwilliger bij het onderhoud van het Wikelerbosk.

In een eerdere versie van dit bericht stond onder meer dat Breeuwsma voorzitter was van dorpshuis Irene. Die informatie was gebaseerd op gegevens van gemeente De Fryske Marren, maar is volgens zijn familie onjuist.

HARLINGEN

Lid

Douwe ten Napel (77), Harlingen. Bekleedde decennialang verschillende functies bij onder meer het CDA, voetbalvereniging Zeerobben en de Hervormde Kerk in Harlingen. Coördineert nog altijd de inzameling van goederen voor de jaarlijkse Fancy Fair van de PKN in Harlingen.

HEERENVEEN

Lid

Hessel Bouma (81), Hoornsterzwaag. Was voorzitter van de kerkenraad Jubbega-Schurega en voorzitter van de grondcommissie van landinrichtingscommissie Swette-De Burd. Schrijver van verschillende boeken over de lokale geschiedenis.

Harm Luik (70), Heerenveen. Was voorzitter/bestuurslid van de christelijke brassband Advendo en ouderling en diaken bij PKN Trinitas. Luik was tevens bestuurslid van de huurderscommissie aanleunwoningen Marijke Hiem. Hij is mantelzorger.

Bep van Veen-Adema (86), Heerenveen. Was diaken van de hervormde gemeente Heerenveen-Zuid, secretaris van de werkgroep NBG Eastermar en bestuurslid van de werkgroep NBG Heerenveen. Van Veen is vrijwilligster bij de hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas en bij de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Roelf van der Woude (70), Heerenveen. Was zestien jaar gemeenteraadslid van de gemeenten Boarnsterhim en Heerenveen.

LEEUWARDEN

Ridder

Ane Peter van Dijk (60), Leeuwarden. Secretaris en voorzitter van muziekvereniging Ons Genoegen Marsum en actief bij andere organisaties, als stichting Bonifatiustoren Leeuwarden en beheerscommissie Dominicuskerk Leeuwarden. Schreef onder meer Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet voor stichting Bildts Aigene/Bildts Dokumintasysintrum.

Johan Diks (70), Leeuwarden. Registeraccountant en bestuurder van allerlei organisaties, als het Nieuwe Stads Weeshuis in Leeuwarden, de stichting Ondernemersklankbord Friesland, de stichting Culturele Herdenkingen Fryslân, Stichting Rixt, stichting Kleuren van Leeuwarden en de stichting Nieuwesteeg Vijf, het Leeuwarder Ondernemers Fonds, Oerol en het Fries Paarden Stamboek.

Hilda Snippe (58), Leeuwarden. Voorzitter WMO-Raad, sinds die raad overging in de Adviesraad Sociaal Domein voorzitter werkgroep Toegankelijkheid, Taskforce Toegankelijkheid LF2018, adviseur Stichting Komt het Zien!, ambassadeur voor KNGF Geleidehonden.

Feikje Toering-van der Weide (67), Weidum. Onderwijsteamdirecteur van twaalf Gearhingscholen in de Greidhoeke, begeleidde in 2012 de samenvoeging van vijf Gearhingscholen, betrokken bij innovatieproject Greidhoeke Goes Onderwijs, dat verschillende prijzen won, bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Kaatsbond, voorzitter van IJsklup Weidum.

Lid

Klaas Boersma (66), Leeuwarden. City Life Church en Licht Over Friesland (koepel van Leeuwarder kerken), vluchtelingenpastor, verzorgde warme maaltijden voor dak- en thuislozen in het aanloophuis. Spande zich als IC-verpleegkundige van het MCL in voor een medisch centrum in Tanzania.

Jaap Kerstma (59), Feinsum. Secretaris Koninklijke IJsclub Stiens, lid van het comité voor het honderdjarig bestaan van de ijsclub, betrokken bij de wandel- en de winter fietselfstedentocht, de Kaatsclub de Boer, voorzitter van dorpsbelang Feinsum, betrokken bij sportaccommodatie It Span: het plein daarvoor heet Jaap Kerstma Plein.

Gisela Ruder (71), Leeuwarden. Vrijwilliger bij Zonnebloemafdeling Leeuwarden-Oost, begeleider Zonnebloemvakantieweek, vrijwilliger bij de stichting Palliatieve Terminale Zorg Noordwest-Friesland.

NOARDEAST-FRYSLAN

Officier

Bearn Bilker (69), Oudwoude. Was burgemeester van de gemeente Kollumerland van 2001 tot 2019, daarvoor zestien jaar raadslid en wethouder in de gemeente Leeuwarden. Onder andere oprichter en voorzitter van Feriening Harkers van Omrop Fryslân, voorzitter Stichting Staten en Stinzen, vrijwilliger Historisch Centrum, ouderling en kerkrentmeester.

Lid

Sijtze Bauke de Boer (76), Kollumerzwaag . Was penningmeester school Twijzelerheide, diaken, ouderling, kerkvoogd, koster en scriba bij de Nederlands Hervormde Gemeente Kollumerzwaag, jeugd- en hoofdbestuurslid Friese Boys, lid mr Christelijke Agrarische Landbouwschool, is lid van Stichting Sneek 1940-1945 en scriba Protestantse Gemeente Kollumerzwaag.

OOSTSTELLINGWERF

Ridder

Bertus Rozemeijer (71), Fochteloo. Heeft bijzondere expertise als sportvisser en visgids. Schreef tal van specialistische boeken, zoals Praktijkboek voor Kanjer Snoek (1988), Handboek voor de kunstaasvisser (1997) en Op Snoek (2003). Lid van visstandbeheercommissie Randmeren en Noordzeekanaal tussen 1993 en 2013 en sinds 2005 secretaris van de Snoekstudiegroep. Vrijwilligt ook als visgids bij stichtingen als Opkikker en Make-A-Wish.

Lid

Eelke Rijpkema (56), Makkinga. Al dik twee decennia actief als molenaar en bestuurslid van korenmolen De Weyert. Daarnaast jarenlang actief geweest bij volleybalclub VCM Makkinga en van 2002 tot 2012 secretaris van IJsclub Makkinga. Rijpkema nam het initiatief tot het cultureel evenement Kattinga, een openluchtspel tijdens het Culturele Hoofdstadjaar 2018.

Fokje Anna Cruiming-Mulder (75), Haulerwijk. Sinds 1995 betrokken bij de protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemar als diaken, ouderling en preses van de vrouwenvereniging. Ze is daarnaast grondlegger (met Marten Cruiming) en secretaris van de hulporganisatie Stichting Actie Sri Lanka.

Marten Cruiming (78), Haulerwijk. Oprichter (samen met Fokje Cruiming) en voorzitter van Stichting Actie Sri Lanka en sinds 1995 vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemar. Daarnaast al ruim twaalf jaar vrijwilliger bij zwembad Haulewelle.

Martje Nanninga-Stavast (82), Oosterwolde. Was van 1976 tot 2004 koster van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Oosterwolde. Een halve eeuw lang, van 1967 tot 2017, vrijwilligde ze voor de EHBO-vereniging Oosterwolde en al een kwart eeuw coördineert zij de vrijwilligersinzet bij zorgkoepel ZuidoostZorg. Vrijwilligerscoördinatie doet ze ook sinds 1995 voor activiteitencentrum De Miente in Oosterwolde.

OPSTERLAND

Lid

Catharina van Dijk (61), Gorredijk. Diaken voor de PKN Kerk, vrijwilliger bij de Ronald McDonald Hoeve en gastvrouw bij het Damshûs in Nij Beets.

Lydia Taekema (48), Hemrik. Als vrijwilliger bij Eendracht Maakt Macht Hemrik actief betrokken bij de organisatie van het dorpsfeest, vrijwilliger bij het zwembad, voorzitter bij volleybalvereniging HVC, secretaris bij Sportvereniging Hemrik en bestuurslid en redacteur bij Doarprounte.

Egbert Poortenga (77), Terwispel. Van 2006 tot 2021 coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Smallingerland-Opsterland.

SCHIERMONNIKOOG

Ridder

Ger van Langen (62), Schiermonnikoog. Onderscheiden voor de bijzondere bijdrage die hij levert aan de samenlevingen van Schiermonnikoog en Ameland. Betrokken bij CO2-compensatiefonds Wagenborg, Stichting Sport Promotie Ameland, KNRM Ameland en Schiermonnikoog, Stichting Opleidingen Zoute Veren en VVV Schiermonnikoog.

SMALLINGERLAND

Ridder

Coby Beerda-Hoogeveen (74), Drachten. Van 2002 tot 2006 namens D66 wethouder van Smallingerland, daarvoor tien jaar raadslid. Jarenlang voorzitter kinderboerderij De Naturij, zeven jaar voorzitter van de lokale Humanitas-afdeling. Tien jaar voorzitter basisscholenkoepel Furore.

Lid

Anne Elzinga (72), Drachten. Sinds 1996 vrijwilliger en beheerder financiën bij Baptistengemeente Bethel.

Ale Groen (68), Drachten. Was acht jaar voorzitter Regenboogkoor Drachten. Voorzitter Stichting Present Drachten en diaken bij Protestantse Gemeente Drachten.

Jan Willem van Mersbergen (67), Drachten. Dertig jaar vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Drachten, dertig jaar lang scheidsrechter. Sinds 2019 coördinator, planner en chauffeur van de deelauto in wijk De Trisken.

Frans Roorda (67), Drachten. Was zeventien jaar diaken in de protestantse wijkgemeente De Arke, sinds 2009 secretaris en (interim)voorzitter Vereniging van gepensioneerden Philips Drachten. Mantelzorger.

SUDWEST-FRYSLAN

Ridder

Sjoerd Jacobus IJdema (63), Bolsward. Voorzitter van de Bisschop Möller Stichting, Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland, actief voor jeugdvoetbal en volleybal, bestuursfuncties bij Stichting Bolstjurrich, Sporthart Bolsward, Platform Bolsward, Rotary Club Bolsward, Frisian Foodture ‘28, Theater over het water.

Bertus Johannes de Jong (71), Woudsend. Voormalig directeur van Timmerfabriek L. de Jong & Zn BV, vrijwillige brandweer, EHBO’er, nazorger vogelwacht, voorzitter bestuur Bonifatiusschool, liturgische commissie gezinsvieringen RK Kerk, bestuur/coach volleybalvereniging Wisky, voorzitter van Koor om’e Nocht, bestuur Dorpsbelang Woudsend, lector bij de RK Kerk, bestuur MFC Woudsend, bestuurslid van Raad van Kerken Woudsend.

Jan Kersbergen (78), Wommels. President bij de Lions Leeuwarden. Bestuurlijk betrokken bij Friese taal, cultuur en historie, voor onder meer de Fryske Akademy, FLMD, Berie foar it Frysk, Frysk Akademy Fûns, Tryater, Natuurmuseum Fryslân, Van Welderen Rengers Fonds, de Hein Buisman Stichting en de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

David Keath Tearney (73), Sneek. Vrijwilliger bij AV Horror, oprichter en voorzitter van Stichting Music Inn Sneek, Muziek Festival Friesland, muziektheatershow The War Show, het Wippodium. Artistiek leider bij Folkkoor Rolling Home Sneek, bestuurslid bij Sloepvaren met Zorg. Lid Adviesraad Toegankelijkheid SWF, lid van WMO adviesraad en voorzitter van de werkgroep mensen met een beperking. VN-ambassadeur voor mensen met een beperking voor Coalitie voor inclusie.

Tjitske Wind (61), Sneek. Arbitrage-expert bij volleybal. Scheidsrechter, teller en wedstrijdleider bij VC Sneek. Chauffeur bij het rijden van ouderen naar kerkdiensten, ook EHBO’er bij Protestantse Gemeente Sneek.

Lid

Jan Adema (81), Sneek. Vrijwilliger voor wijkvereniging en -platform De Noorderhoek en tennisvereniging Nomi.

Jacob Akkerman (71), Sneek. Vrijwilliger voor vele sportclubs, zoals voetbalvereniging ONS Sneek, tennisvereniging Nomi en VV Woudsend. Voorzitter en vrijwilliger bij IJsklub Sneek 1871. Daarnaast actief voor tuinvereniging Nut en Genoegen.

Jacob Gerrit Feenstra (75), Workum. Vrijwilliger in Workum. Onder meer actief voor Promotie Workum als Piet, orgeldraaier en omroeper, bij toneelvereniging Jimmer Omheech, kleindiervereniging Súdwest-Fryslân, de ijsclub. Knutselpake op de Sint Ludgerusschool.

Jentje Fekkes (71), Koudum. Mantelzorger, maaltijdbezorger, bewindvoerder. Scriba, archivaris, decorateur en notulist voor Protestantse Gemeente Koudum. Medeoprichter van zanggroep IROP in Koudum.

Wubbina Jentina Geest-Kroezen (61), Sneek. Mantelzorger, bloeddonor, organisatie collecte Prinses Beatrixfonds, initiator Zonnebloem Jongerenwerkgroep Friesland, actief voor VvE Kroonenburgh.

Fenna de Haan-Stegenga (71), Oudega. Mantelzorger, penningmeester van Toanielskip Sin en Wille, diaken Protestantse Kerk Oudega, redactie dorpskrant, actief voor Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel, beheerder volkstuin It Brune Beantje.

Age Maurits Huitema (65), Bolsward. Directeur van IKC Sint Maarten Bolsward van de Bisschop Möller Stichting. Langdurig en veelzijdig (bestuurlijk) actief voor voetbalvereniging RES. Begeleider bij jongerenbedevaart naar Lourdes.

Echtpaar Yme Jansen (71) en Jantje Richtje Jansen-Kuipers (65), Gaastmeer. Yme Jansen: veelzijdig actief voor Protestantse Gemeente Gaastmeer, vrijwilliger bij Beheervereniging It Piel. Jantje Richtje Jansen-Kuipers: actief voor Protestantse Gemeente Gaastmeer, vrijwilligster bij Beheervereniging It Piel, breister werkgroep Sinmiclaus Roemenië, schoonmaakster bij Doarpsbelangen De Gaastmeer.

Simon Leeverink (70), Bolsward. Veelzijdig actief voor CMV Oranje (Stadsfanfare Bolsward), als slagwerker en paukenist, bij onderhoudszaken en de oud papieractie, als instructeur, bestuurder en in de bouwcommissie. Diaken en vrijwilliger bij Gasthuiskerk Bolsward.

Brenda Sterk-Blokker (55), Sneek. Overblijfmoeder op Johannes Postschool Sneek, initiatiefnemer in buurt Stortemelk, vrijwilliger bij De Zonnebloem, Bogerman College, Cultuur kwartier Sneek, muziekkorps Sneek en stichting SudWest12/samenloop van Hoop.

Kornelis Zijlstra (77), Bolsward. Bestuurder en zeer veelzijdig vrijwilliger bij CVV Bolswardia, later SC Bolsward. Maaltijdbezorger via Van Smaak, bestuurslid fietsclub Vrolijk Uit Toeren.

TYTSJERKSTERADIEL

Ridder

Tineke Schokker-Strampel (69), Eastermar. Was 8 jaar Statenlid, 8 jaar gedeputeerde in de provincie Fryslân en 6 jaar burgemeester van de gemeente Vlieland. Was of is bestuurlijk actief voor Koninklijke Vereniging Het Friesch Paardenstamboek, het Fries Natuurmuseum en Faunabeheer Eenheid.

Pieter Nieuwland (79), Hurdegaryp. Oud-medewerker Ryksargyf en Tresoar. Leverde een belangrijke bijdrage aan de ontsluiting van diverse Friese archieven voor het publiek. Geldt als een van de beste genealogen van Friesland. Stond aan de basis van de thesaurus van namen, die het zoeken naar familiebanden veel makkelijker maakte. Daarnaast meerdere vrijwilligersfuncties.

Lid

Anneke Miedema-Leijenaar (79), Hurdegaryp. Sinds 1981 actief als hulp van de koster of als vervangend koster bij de Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Sinds 1983 vrijwilliger bij woonzorgcentrum Bennema State, waar ze onder meer het handwerken begeleidt. Was tussen 1998 en 2021 vrijwilliger bij zorgcentrum Berchhiem in Burgum en had nog enkele vrijwilligersfuncties.

Willemien de Vries-De Jager (66), Sumar. Sinds begin jaren tachtig actief geweest voor een groot aantal verenigingen in en rond Sumar. Van 1983 tot 1995 secretaris bij dorpshuis De Tike. Van 1988 tot 2002 redactielid en typiste van dorpskrant De Heidehipper . Sinds 1996 bestuursfuncties bij gereformeerde kerk Opeinde, Nijega, De Tike.

Jitse van der Veen (77), Burgum. Sinds 1970 vrijwilliger voor diverse verenigingen. Bestuursfuncties bij voetbalvereniging Drachtster Boys. Werkzaamheden, onder meer als diaken, bij de gereformeerde kerk. Bestuurslid voetbalvereniging BCV in Burgum. Penningmeester Stichting Vriendenkring Berchhiem.

Pieter van Keimpema (68), Garyp. Sinds 1969 vrijwilliger bij voetbalvereniging V en V ’68 Garyp, minstens vijftien uur per week actief. Was meer dan 35 jaar voorzitter van personeelsvereniging Ontspanning na Arbeid van Solidd Steel Structures in Sumar. Sinds 1990 acteur bij Toanielselskip Lytse Krêft. Hulpsinterklaas, kerkvrijwilliger, mantelzorger.

VLIELAND

Lid

Jan Roelof Witting (60), Oost-Vlieland. Zwaaide in maart na 16 jaar af als raadslid voor de VVD-fractie die later doorging als Nieuw Liberaal Vlieland (NLV).

WAADHOEKE

Ridder

Jan van der Weij (70), Baaium. Heeft in 56 jaar tijd meer dan dertig vrijwilligersfuncties bekleed, meestal meerdere bestuurlijke functies tegelijkertijd. Vooral op het gebied van cultuur, natuur, onderwijs en gezondheidszorg. Voorbeelden: Iepenloftspul Jorwert, restauratie kerk, stichting Leergeld Leeuwarden, adviescommissie cultuurhistorie It Fryske Gea.

Dirk Osinga (66), Berltsum. Zet zich naast zijn eigen financieel adviesbureau al ruim veertig jaar belangeloos in voor de maatschappij. Een door de wol geverfde fondsenwerver. Meer dan vijftien stichtingen of verenigingen kunnen op hem rekenen. Mede door zijn inspanning is de restauratie van de koepelkerk in Berltsum tot stand gekomen en werd 2,6 miljoen euro bijeengebracht voor de bouw van mfc It Stedhûs.

Foppe de Lang (80), Dronryp. Al decennialang van grote waarde is voor de ‘mienskip’. Initiator van het herstel van de verbinding fietspont Keimpetille. Van 1989 tot en met 2013 Bouwmeester van de Permanente Commissie en uitgeroepen tot erelid van de PC.

Teun de Jong (61), Sint Annaparochie. Akkerbouwer en aardappelboer in hart en nieren. Landelijk voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, adviseur bij stichting De Bildtse Aardappelweken. Achttien jaar lang bestuurder bij kaatsvereniging Drie Spul is Ut.

Lid

Jaep van der Wal (68), Sint Annaparochie. Bijna 45 jaar docent op CSG Ulbe van Houten. Vriendelijk, uitdagend en oplossingsgericht. Boeide collega’s en hielp leerlingen hun weg in onderwijs en het leven te vinden. Ook zette hij zich in voor de samenleving, onder meer via de Protestantse Gemeente Sint Annaparochie.

Theunis Gerrit Veenstra (82), Franeker. Voormalig commandant bij het ministerie van Defensie. Na zijn pensioen actief voor erfgoedinstelling Tresoar en de Belastingservice van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Ook op politiek gebied actief: vier jaar gemeenteraadslid voor Gemeentebelang in toenmalig Franekeradeel.

Dirk Oegema (64), Franeker. Sinds 1968 lid van cmv Advendo in Franeker. Actief als muzikant en belangeloos muziekleraar. Tijdens de Elfstedentocht van 1985 bandleider van De Sterrekiekers. Drijvende kracht achter pop- en jazzorkest The Academy en Pietenband Wild Geraas. Steun en toeverlaat van Christelijk Fanfarekorps Concordia in Wjelsryp en muzikaal betrokken bij Iepenloftspul Dronryp.

Hendrik Dirk van Egmond (83), Franeker. Geeft al twintig jaar elke week Nederlandse les aan bewoners van een asielzoekerscentrum. Is 25 jaar bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderenbond, vrijwillig in voor de Protestantse Gemeente Franeker en bezoekt eenzame ouderen.

Ineke Duinkerken-Meijndert (72), Franeker. Zet zich al meer dan dertig jaar belangeloos in voor de samenleving onder het motto: heb je naasten lief als jezelf. Doet vrijwilligerswerk voor de baptistengemeente in Harlingen en is collectante voor KWF Kankerbestrijding.

Roelof Bruursema (75), Bitgummole. Al ruim 45 jaar actief voor Bitgum, Bitgummole en Ingelum. In deze drie dorpen klinkt het soms gekscherend: ‘Roelofs bed staat nog net niet in de sportkantine.’ Zijn vrijwilligersactiviteiten zijn divers. Van de Vogelwacht en activiteitenvereniging De Maeyebeam tot sportcomplex It Bosk en het begeleiden van jeugdige kaatsers.

Joop Bekkema (76), Schalsum. Een van de meest ervaren F16-piloten van het land ging in 2001 met pensioen bij de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Was de eerste Nederlandse vlieger die op de F16 de grens van duizend vlieguren doorbrak. Leerde jonge vliegers het vak. Sinds 1988 actief voor Gemeentebelang Franekeradeel, onder andere als wethouder. Als voorzitter van de Stichting Jokerman brengt hij Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan onder de aandacht.

Hennie Annema (66) Boksum. Een stille en drijvende kracht in Boksum. Sinds 1980 betrokken bij vrijwilligerswerk in haar dorp. Creatieve ideeënbedenker en motivator. Zet zich in voor Driedorpenkorps Advendo. Oud-directeur van de Otto Clant Skoalle, door in 1993 de signatuur van deze school te veranderen bleef het basisonderwijs voor het dorp behouden.


Geen lintjesregen in Dantumadiel, op Terschelling en in Weststellingwerf dit jaar. In Leeuwarden werd ook een inwoner uit Ede verrast met een onderscheiding. In Harlingen stond een extra onderscheiding op het programma, maar de gelukkige, oud-raadslid Marga Liefting is op vakantie. Zij was tot vorige maand 12 jaar lang raadslid, waardoor ze automatisch een lintje krijgt. Zij ontvangt haar versiersels in mei.

Nieuws

menu