Dit zijn de 74 Friezen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen tijdens de jaarlijkse lintjesregen

Koninklijke Onderscheiding. FOTO JILMER POSTMA

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen maandag 74 Friezen een lintje uitgereikt. Friesland heeft er 6 ridders bij en 68 leden in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn ze.

Lees ook [PREMIUM] Opeens zit meester Ben bij de burgemeester van Waadhoeke op de bank in het rijdende lintjeshuis

Achtkarspelen

Lid

Foppe van Dekken (71), Twijzelerheide: Jarenlang betrokken bij voetbalvereniging VVT, onder meer als verzorger. Ook actief voor de EHBO in Burgum. Mede-oprichter van judovereniging Zwaagwesteinde. Op latere leeftijd vooral actief binnen de Gereformeerde Kerk in Twijzelerheide. Na zijn pensionering in 2016 in dienst getreden als chauffeur van de rouwauto bij Hoogland Uitvaartkisten in Burgum.

Gaele Dijkstra (76), Surhuisterveen: Nauw betrokken bij het kerkelijk leven. Onder meer als kerkrentmeester, actief bij het onderhoud aan de Doarpstsjerke en verbouwing van kerkgebouw de Flambou. Tevens bestuurslid en secretaris van het schoolbestuur Christelijk basisonderwijs Surhuisterveen. Ook actief voor stichting RRZG Achtkarspelen en stichting Nuseni (Roemenië) en vrijwilliger bij de kringloopwinkel.

Froukje Dijkstra-Stiksma (74), Surhuisterveen: Heeft vluchtelingenkinderen begeleid. Bekleedt meerdere functies binnen de kerk en is één van de stuwende krachten in het Samen-Op-Weg proces in Surhuisterveen, evenals haar man Gaele Dijkstra actief voor stichting Nuseni.

Johannes Veenstra (63), Gerkesklooster: Lid van Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos. Bij de provinciale grenswijziging op 1 januari 1993 betrokken geweest bij het oprichten van een monument op de voormalige provinciegrens. Tevens betrokken bij het inrichten van een expositieruimte in de voormalige Rabobank in het dorp. Was voorzitter van Plaatselijk Belang en H&I Gerkesklooster-Stroobos, wadloopgids.

Maaike Veenstra-Komrij (61), Gerkesklooster: Vrijwilliger binnen de Gereformeerde Kerk Gerkesklooster-Stroobos. Ze zet zich in als jeugdouderling, scriba, voorzitter jeugdraad en wijkassistente. Betrokken bij het wijkwerk, was voorzitter van de korfbalvereniging in Gerkesklooster-Stroobos.

Ameland

Lid

Tineke Borsch-de Boer (66), Hollum: Donateursadministrateur Stichting de Ouwe Polle en redacteur Pôllepraat , vrijwilliger Juttersvereniging Ameland, algemeen bestuurslid, vice-voorzitter en reserve-dansleider Folkloristische dansgroep De Amelanders, vrijwilliger Stichting Kabelkrant Ameland, medevoorzitter Vrouwen van Nu, vrijwilliger koren- en mosterdmolen De Verwachting.

Dantumadiel

Ridder

Ihno Dragt (68), Damwâld: Voormalig streekconservator en directeur-conservator van museum Dokkum. Begeleidde museumfusie in Noardeast-Fryslân, adviseur Ottema-Kingma Stichting, medeoprichter Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, mede-initiatiefnemer Stichting Historia Doccumensis, penningmeester Stichting Markant Friesland.

Lid

Otte Akkerman (74), Damwâld: Pastoraal ouderling Gereformeerde Kerk, later Protestantse Gemeente Damwâld, voorzitter zendingscommissie, voorzitter Gereformeerde Jongerenvereniging, bestuurslid Uitvaartvereniging Damwoude e.o., voorzitter Jeugdsoos Het Honk, bestuurslid Stichting Mortuarium Damwoude, bestuurslid Friese Federatie, bestuurslid Dorpsbelang Damwâld, vrijwilliger Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel.

Jan Dantuma (63), Feanwâlden: Vriendenclub It Lytse Slokje, vrijwilliger autocross Driezum, voorzitter Wielerronde Driezum, medeorganisator Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswald, bestuurslid, wedstrijdleider en jeugdleider damclub De Skouwer, vv VIOD Driezum, diaken Protestantse Gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwal, bestuurslid en ledenadministrateur damclub De Harste Sumar, gastouder AFS interculturele uitwisseling, penningmeester buurtvereniging De Buorren Feanwâlden.

Anne van der Veen (74), Feanwâlden: Kerkvoogd, onderhoudsmedewerker kerkelijke gebouwen, begraafplaats en pastorietuin Johanneskerk Feanwâlden, vrijwilliger Toneelvereniging Vriendenkring Feanwâlden, cameraman Sinterklaasintocht Feanwâlden, stichting Lodenhelrun, The Passion Feanwâlden.

Romke Wielstra (63), Driezum: Vrijwilliger vv VIOD Driezum, medeoprichter vriendenclub It Lytse Slokje, organisator jaarlijkse autocross, schaatswedstrijden, ringsteken, oprichter buurtvereniging Van Sytzamaweg Driezum, bestuurslid Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld, vrijwilliger buurtvereniging My Syn Twaen Ien, medeoprichter zaalvoetbalvereniging Libertas.

Gauke van der Meer (76), Damwâld: Penningmeester postduivenvereniging De Blauwe Doffer Damwâld, secretaris Rayon Het Noorden.

De Fryske Marren

Lid

Jannie Lemstra-Kooistra (64), Lemmer: Gastvrouw bij zorgcentrum Suderigge in Lemmer, vrijwilliger bij voetbalvereniging CVVO waar ze onder meer kantinediensten draait. Daarnaast is ze lid van de vrijwilligerscommissie en organiseert ze (mede) de activiteiten hiervoor.

Elske Dijkstra-Pekema (65), Oudehaske: Vrijwilliger en bestuurslid Vereniging van Dorpsbelang Haskerhorne. Ter ere van het 100-jarig bestaan schreef ze het boek Doarpslibben Haskerhorne . Ook is ze vrijwilliger bij de dorpskrant vereniging Haskerhorne. Daarnaast actief bij de EHBO-afdeling Joure, bestuurslid en secretaris bij de Doopsgezinde Kerk in Joure en actief als scheidsrechter bij de vereniging Volleybal Combinatie Joure.

Yeb Weersma (79), Joure: Wimpelverkoper bij Recreatieschap Marrekrite. Actief binnen de Protestantse Gemeente Joure. Was vrijwilliger bij de Stichting Talant, locatie Joure. Hier fungeerde hij als maatje voor een oudere vrouw met een lichamelijke beperking.

Lambert Doorn (63), Joure: Ruim 16 jaar betrokken bij Sportclub Joure en onder meer leider en trainer van het meisjesteam. Was Ivrijwilliger bij de Knapenvereniging Huizen, secretaris van de Muziekvereniging Concordia en vrijwilliger bij Tennisvereniging Joure.

Jochem Luinenburg (63), Echten: Geruime tijd mantelzorger voor diverse familieleden. Zo regelde hij wekelijks het vervoer van- en naar het verpleeghuis waar zijn broer verbleef. Ook draagt hij sinds 2004 (eerst deels en vanaf 2018 volledig) zorg voor zijn twee oomzeggers, die beiden een beperking hebben. Dit vanwege ernstige ziekte en daarna overlijden van beide ouders van deze kinderen.

Harlingen

Lid

Fred Attema (65), Harlingen: Kaderinstructeur EHBO, kaderinstructeur Eerste Hulp, Fries Regionaal EHV Team, voorzitter Harlinger Volkstoneel, was penningmeester en mede-oprichter Stichting monumenten Harlingen.

Heerenveen

Lid

Anneke Durkstra-Kromhout (77), De Knipe: Bestuurslid Plaatselijk Belang De Knipe, mede-oprichtster en raadslid Actiegroep Megapark NEE, secretaris, koster en gastvrouw Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe.

Dirk Kleinhesselink (74), Heerenveen: Secretaris en penningmeester Participatieraad Heerenveen, vrijwilliger en voorzitter aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen, secretaris Taakgroep Duurzaamheid Trinitas.

Wob Mulder-Bekhof (92), Heerenveen: Vrijwilligster bij Humanitas, penningmeester Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen - afdeling Heerenveen, activiteitenbegeleidster in woonzorgcentrum Coornhertstate.

Matsje Scholte-Jonkman (72), Aldeboarn: Diverse functies bij korfbalvereniging Altijd Kwiek op De Veenhoop, bestuurslid van het Veenhoop Festival, bestuurslid Plaatselijk Belang Goëngahuizen.

Sjoukje Stastra-Mulder (83), Heerenveen: Leidster bij onder andere gymnastiekvereniging WIK-FTC in Heerenveen, lerares bewegen voor ouderen, volksdansen en countryline dancing.

Leeuwarden

Lid

Wijtse Kemker (74), Britsum: Lid van de Ferieniging foar Dorpsbelang, voorzitter van de kerkenraad bij de Gereformeerde kerk, startte het ouderenpastoraat, voorzitter Volkstuinvereniging Stiens e.o. en tuinbeheerder van het complex aan de Griene Leane in Stiens, vrijwilliger Vogelwacht Britsum-Koarnjum-Jelsum, betrokken bij onderhoudswerkzaamheden van historisch park Landgoed Martenastate in Koarnjum, was vrijwilliger/voorzitter van de IJsclub ’t Leechje in Britsum.

Wietze de Boer (79), Goutum: Ruim 40 jaar vrijwilliger en zet zich voornamelijk in voor de kwetsbare medemens. Als waarnemend voorzitter heeft hij mede Stichting Aanloophuis door een moeilijke periode geloosd. Als kerkenraadslid en ouderling betrokken bij de Protestantse Gemeente in Goutum, maakte deel uit van de Klachtencommissie Medewerkers van Thuiszorg de Friese Wouden, vrijwilliger bij de kerkdiensten in zorgcentrum Nieuw Mellens, bestuurslid Stichting Present.

Geertje Haringsma-Blaauw (69), Leeuwarden: Actief binnen de PvdA-afdeling Menaldumadeel en later die van Leeuwarden, lid van het ombudsteam dat opkomt voor de belangen van kwetsbare mensen. Penningmeester van Stichting Wijkcentrum Heechterp-Schieringen en was nauw betrokken bij de oprichting van wijkrestaurant Lekker Briek.

Hendrik Fridsma (58), Wergea: Was voorzitter van jeugdsociëteit SZDRNZLL in Wergea, leider en trainer van het jeugdelftal van Voetbalvereniging Warga. Onder zijn leiding is de vereniging nieuw leven ingeblazen na een bestuurscrisis. Voorzitter Kulturele Kommisje Wergea, actief in Werkgroep Wonen in Wergea, vrijwilliger Bond van Friese Vogelwacht, secretaris St. Merke Kommisje Wergea, redactielid dorpskrant, bestuurslid Sportstichting Wergea, voorzitter buurtvereniging, initiator kaatsvereniging ’t Oosten.

Paule Schaap (50), Eagum: Was secretaris van de Merkecommissie voor de drie dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Hield zich o.a. bezig met het organiseren van volksspelen, braderie en straatfestival. Voorzitter Plaatselijk Belang Idaerd, Eagum en Hôflân, betrokken bij de Sportstichting, organiseerde in het millenniumjaar 2000 diverse activiteiten voor jongeren en ouderen, secretaris van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en lid Ledenraad Rabobank, was bestuurslid van de Bond Friese Vogelwachten, voorzitter Volleybalvereniging en klassenouder.

Ypie Kerkstra-Pijl (56), Wergea: Actief in het dorpsleven van Wergea in muziekvereniging De Kirch, Jeugdsociëteit SZDRNZLL, was bestuurslid van Iepenloftspul Wergea en vervult diverse functies, van schminken tot regieassistent tot productieleiding bij diverse voorstellingen van Iepenloftspul, toneelvereniging Halbertsma en de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Was betrokken bij Kaatsvereniging ‘t Oosten, was mede-inititiator van het jubileumboek 100 jaar Kaatsvereniging Het Oosten . Penningmeester De Havensbank , commissielid Wonen Wergea en verzorgt optredens met de trekzak bij diverse activiteiten in Wergea.

Gusta Olivier-Vonk (91), Leeuwarden Verzetsstrijder, bezorgde tijdens WOII illegale krantjes in haar toenmalige woonplaats Zwanenburg. Daarvoor kreeg ze het Verzetsherdenkingskruis. Na de oorlog is zij zich blijven inzetten om mensen bewust te maken van het gevaar van discriminatie, racisme, vooroordelen en onderdrukking. Was bestuurslid, voorzitter en redacteur van Stichting Verenigd Verzet 1940-1945 en zat namens deze stichting in het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffer. Verzorgt gastlessen aan leerlingen in het basis-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs en verleent medewerking aan lezingen, interviews en herdenkingen. Lid Seniorentheater De Rimpel.

Jan Bijlsma (66), Grou: Ruim 40 jaar vrijwilliger bij diverse organisaties, zoals de EHBO en het Rode Kruis. Betrokken bij de Stichting Merenloop Grou. Voor Charitas St. Marcus Parochie en St. Vitusparochie vervult hij diverse functies. Bij het Aanloophuis financieel adviseur, lid kascontrolecommissie en vervult gastheerschap, vrijwilliger bij SchuldHulpmaatje, Talant en Friesma State. Was penningmeester Stichting Hummeltsjehonk in Grou en Volleybalvereniging Iverto en voorzitter van buurtvereniging De Dyk.

Noardeast-Fryslân

Lid

Lammert Damsma (71), Dokkum: voorzitter VCR Rinsumageest, bestuurslid, voorzitter seniorencommissie en voorzitter Commissie Organisatorische Zaken Be Quick Dokkum.

Ooststellingwerf

Lid

Marja Sterk-den Dulk (76), Haule: Bestuurslid Vrouwen van Nu Fryslân, secretaris Vrouwen van Nu Haulerwijk, bestuurslid, scheidsrechter en teamleider hockeyclub HC Alphen.

Opsterland

Lid

Luitzen de Vries (84), Beetsterzwaag: Sinds 1971 betrokken bij de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag. Tegenwoordig nog als coördinator en distributeur van kerkblad Via Pacis . Was jarenlang vrijwilliger bij zorginstelling Borneroord in Beetsterzwaag.

Henk Modderman (79), Beetsterzwaag: Was voorzitter Rode Kruis Nederland, afdeling Opsterland en initiator, oprichter en voorzitter van de stichting Sociaal-Cultureel Vervoer Opsterland. Nu nog voorzitter van stichting Platform Vrijwillige Thuishulp Opsterland en medeorganisator van de stichting Lekker Oud, die maaltijden verzorgt voor ouderen.

Sijanda Jelsma (63), Beetsterzwaag: Diaken en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Beetsterzwaag, collectecoördinator Nierstichting, bestuurslid en vrijwilliger bij basisschool De Finne en secretaris en vrijwilliger bij stichting Historisch Beetsterzwaag.

Cor Hoekmeijer (83), Gorredijk: Was vrijwilliger bij de Wereldwinkel en de Hoogstambrigade Regio Zuid. Nu nog actief voor de RK Geloofsgemeenschap Sint Paulus in Gorredijk, SeniorWeb Gorredijk en de stichting Freonen fan de Rot.

Ria Hoekmeijer (83), Gorredijk: Was vrijwilliger bij de Wereldwinkel en oprichtster en secretaris van het vocaal ensemble Interlude. Nog actief als vrijwilliger bij de RK Geloofsgemeenschap Sint Paulus in Gorredijk.

Smallingerland

Lid

Sipke Hoekstra, (64), Rottevalle: Namens de VVD dertien jaar raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Smallingerland, later ook wethouder. Was daarbij onder andere actief als plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Teije Pool, (75), Rottevalle: Tussen 1973 en 2020 actief als kantinebeheerder, scheids- en grensrechter bij VV Rottevalle. In diezelfde periode diaken van de Gereformeerde Kerk. Bijna twintig jaar penningmeester en acteur bij Toneelselskip De Rottevalle. Jarenlang drager bij uitvaartvereniging De Laatste Eer en vrijwilliger bij de Stichting School- en Dorpsfeesten.

Trienke de Vries-Zwerver (65), Drachten: Vijfentwintig jaar actief als vrijwilliger bij VV Drachten. Traint sinds 1996 de F-jes, draagt zorg voor de clubtenues, sinds 2005 (mede)coördinator van de Grote Club Actie en het kerstzaalvoetbaltoernooi.

Tom de Groot (62), Drachten: Bijna dertig jaar wedstrijdsecretaris bij VV Drachten, omroeper bij thuiswedstrijden. Tot 2019 jeugdtrainer. Was gedurende vijftien jaar de organisator van de Frans Hoek Keepersdag, een clubactiviteit om zoveel mogelijk keepers naar Drachten te krijgen. Organiseert de kantinediensten.

Hilly Klomp-De Jong (65), Boornbergum: Was bijna dertig jaar bestuurslid zaterdagvoetbal bij SC Boornbergum. Sinds 1988 vrijwilliger op basisschool By de Boarne. Begeleidt daar activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsspelen, maakt schoon en is bibliotheekcoördinator. Dertien jaar actief binnen buurtvereniging De Omwei. Sinds 2014 assistent-regisseur bij Toneelvereniging De Wylgen.

Súdwest-Fryslân

Ridder

Thom Dijkstra (79), Itens: Waarnemend voorzitter Slach by Warns sinds 2009, voorzitter Feriening Frysk Underwiis en vrijwilliger Ried fan de Fryske Beweging. Schrijver boek kerndoelen Frysk in het onderwijs. Was voorzitter van de FNP en raadslid voor deze partij in voormalig Littenseradiel, visitator Stichting Frysktalige Berne Opfang, ouderling van de PKN Easterein, voorzitter van het chr. schoolbestuur Oosterend, secretaris van de Ried van de Fryske Beweging, lid van het algemeen bestuur en lid van de advies raad van de Afûk, secretaris en redactielid van Kristlik Frysk Selskip Krúspunt.

Janneke Pagels (68), Bolsward: Vrijwilliger bij de Doopsgezinde kerk, vrijwillig en bestuurlijk actief bij de Kaatsvereniging en bij commissies van de Golfclub Gaasterland. Zorgde voor de realisatie van de kaatsmuren bij de Kaatsvereniging en organiseerde muurkaatscompetitie en schoolkaatskampioenschappen. Was lid van het hoofdbestuur en van de technische commissie van de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond). Begeleidde internationale wedstrijden Belgische kaatsvariant in Valencia.

Gert Schouwstra (59), Sneek: Raadslid ChristenUnie in Súdwest-Fryslân en eerder fractielid in de voormalige gemeente Sneek. Was lid van het landelijk bestuur van de partij en internationaal secretaris. Vluchtelingencoördinator van de Evangelische Gemeenschap Sneek, was voor deze kerk voorzitter en jongerenwerker en adviseerde bij de zoektocht naar een eigen gebouw. Is vrijwilliger van de Pinksterconferentie van Stichting de Opwekking. Lid van de bezwarencommissie MER in Utrecht en van de bezwarencommissie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Was adviseur bij zorgcoöperatie Noord. Was pontschipper voor de KWS (Koninklijke Watersportvereniging Sneek).

Lid

Fekke Bijlsma (76), Sneek: Organist van de kerk in Folsgare en de PKN in Heeg. Was vrijwilliger bij de Fancy Fair en het ophalen van oud papier voor de Martinikerk in Sneek.

Eddy van der Wal (71), Ysbrechtum: Bezorgt maaltijden voor Stichting Thuishotel. Vrijwilliger voor de Amerikaanse windmotor. Decorbouwer toneelvereniging It is sa’t Falt. Keurmeester Koninklijke IJsvereniging IJsbrechtum. Was voorzitter en is vrijwilliger bij de Vereniging van Volksvermaken en vrijwilliger bij dorpshuis It Nije Formidden, waar hij ook hielp bij de bouw. Speelde toneel bij de plaatselijke toneelvereniging. Was actief bij voetbalvereniging ONS in Sneek.

Age Bootsma (72), Goënga: Penningmeester van stichting Sneek 75 jaar Vrij. Voorzitter stichting Kerkgebouw Goënga. Cultuurcommissie Dorpsbelang. Betrokken bij de wielerronde van Goënga. Vrijwilliger bij dorpshuis De Kosterij, de Himmeldei en in de kantine van de kaatsvereniging. Was voorzitter van sportvereniging KUBUS in Sibrandabuorren, bestuurslid bij vereniging PCBO in Wymbritseradiel. Van 2000-2018 Sinterklaas in het dorp en op de Twatine in Gauw. Was voorzitter van Dorpsbelang en actief bij de overname van de PKN-kerk door de dorpsgemeenschap.

Piet Taeke van der Werf (68), Dearsum: Mantelzorger. Bestuurslid Energievoorziening Dearsum. Digitaliseert de administratie van het kerkhof en is vrijwilliger bij onderhoud van het kerkhof en de kerk. Actief voor Dorpsbelang. Koster en diaken bij de Nicolaaskerk. Was gastgezin en stagebegeleider voor de Landbouwschool Oentsjerk. Nam initiatief tot opening Tsjerkepaad in Dearsum. Was bestuurslid zendingscommissie basisschool Boazum. Was stagebegeleider scholengemeenschap Amersfoortse Berg en AOC. Ving een Bosnisch gezin op. Was secretaris van Jong Agrarisch Friesland.

Janke van der Hoek (64), Dearsum: Mantelzorger. Koster van de Nicolaaskerk, actief voor het kerkblad en voor Tsjerkepaad. Digitaliseert de administratie van het kerkhof. Vrijwilligster bij de Zonnebloem. Ving een Bosnisch gezin op. Was gastvrouw voor de scholengemeenschap Amersfoortse Berg. Was secretaresse voor Bêd en Brochje, de schaatstrainingsgroep Pinguïns en dorpsbelang en excursieleidster bij Stichting Energie Dearsum. Was actief voor de merkecommissie en organisator van de Kerstcommissie. Getrouwd met Piet Taeke van der Werf.

Anna Marike Dijkstra-Van der Woude (79), Itens Gastvrouw bij Nij Kleaster. Secretaris YFKE (Fryske Earetsjinsten) en Frysk Oekumenysk Wurkferbân. Schrijfgroep Amnesty International. Was pastor bij de PKN Franeker en lid van de Regionale mediaraad van Omrop Fryslân. Actief geweest voor keuzecommissie kinderboeken Kristlik Fryske Folks Bibleteek. Was secretaris en voorzitter van de Vrouwenorganisatie Passage in Easterein en zat in het gewestelijk bestuur. Was scriba van de Protestantse gemeente Easterein. Getrouwd met Thom Dijkstra.

Wietske Reitsma-Stoffelsma (58), Heeg: Mantelzorger en bewindvoerder. Collectant Reumafonds. Is actief voor de PKN in Heeg en het kerkblad van de Protestantse kerken regio IJlst. Was lector bij de PKN Heeg en bestuurslid en hoofdredacteur van Contactorgaan van het CDA Wymbritseradiel. Was diaken en secretaris van de diaconie. Was typiste voor de voetbalkrant Heeg Omheech, voor liturgieën van de kerk en voor de dorpskrant, waarvan ze tevens hoofdredacteur was. Was bestuurslid CBS It Wrâldfinster en bij het Groene Kruis en was oppas kindercrèche bij de voorganger van de PKN in Heeg.

Johan Koopmans (63), Folsgare: Voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis van duikvereniging Moby Dick in Sneek. Initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van RSG Magister Alvinus. Organisator, coördinator en lid van het kernteam Skjin Wetter van de Friese Milieu Federatie.

Terschelling

Lid

Goos van Berghem (71), West-Terschelling: Al vele jaren actief in en rond de Westerkerk, de Nederlands Hervormde Gemeente West-Terschelling. Betrokken bij evenementen en evenementenorganisaties, waaronder Oerol. Speelde vele jaren als kerstman in de Stilen en op West. Daarnaast een belangrijke pijler voor stichting Huize Brandaris.

Piet van Heuveln (70), West-Terschelling: Kerkrentmeester en koster van de Westerkerk, onderhoudsman, manusje van alles in en rond de kerk. Penningmeester van de Raad van Kerken en verantwoordelijk voor de administratie rond het kerkblad Op ‘e riid . Vrijwilliger bij de Stichting Museumreddingboot Terschelling en schipper op beide motorreddingboten.

Steven Klijn (62), West-Terschelling: Lid van de Vogelwacht Terschelling en Bond van Friese Vogelwachters. Betrokken bij beschermen en nazorg weidevogels.

Tytsjerksteradiel

Lid

Aaltje Hofstra-Veenstra (61), Burgum: Vrijwilliger Speel-o-theek Burgum, mantelzorger, vrijwilliger, diaken, bezorger kerkblad Protestantse Gemeente Burgum.

Harm van der Veen (72), Noardburgum: Bestuurslid en voorzitter dorpsbelang Noardburgum, wijkouderling, voorzitter, vicevoorzitter en vrijwilliger Protestantse Gemeente Noardburgum, vrijwilliger Toutenburg, secretaris, trainer en erelid volleybalvereniging Noardburgum, voorzitter koor De Lofstem.

Jacob Stegenga (72), Aldtsjerk: Wond 25 jaar lang het uur- en slagwerk van de kerkklok op, zette bij feestdagen en andere gelegenheden de vlag op de kerktoren en was jarenlang samen met zijn vrouw Joekje koster. Commissielid feestcommissie, vrijwilliger dorpshuis Oerein, organisator motorroutes Âldtsjerker motorclub.

Johannes de Graaf (80), Garyp: Vrijwilliger belastingservice CNV, penningmeester en ledenadministrateur begrafenisvereniging De Eendracht, penningmeester zwembad It Baeijersplak, lid commissie beheer Protestantse Gemeente Garyp, diaken Gereformeerde Kerk Garyp, vrijwilliger Vogelwacht, samen met zijn vrouw mantelzorger voor familie, vrienden, kennissen en dorpsgenoten.

Minke de Graaf–Kloosterman (78), Garyp: Collectant KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Beatrix Spierfonds, wijkhoofd KWF-collecteteam Tytsjerksteradiel, coördinator collecte Hartstichting, bestuurslid en penningmeester NCVB/Passage, sopraan, lid en bestuurslid Christelijk Gemengde Zangvereniging Zingt Gode Lof Garyp, lid Protestantse Gemeente Garyp, samen met haar man mantelzorger voor familie, vrienden, kennissen en dorpsgenoten.

Johannes Bosma (64), Oentsjerk: Mede-oprichter en secretaris Stichting Wielerpromotie Trynwâlden, voorzitter jeugdbestuur TTBC, voorzitter kaatsvereniging K.V. Trynwâlden, mede-organisator en voorzitter dorpsfeest Oentsjerk, oprichter en voorzitter Stichting Cultureel Trynwâlden, organisator benefietconcert, sponsorloop en kerstconcert ten behoeve van invalidenlift sporthal De Hege Wâlden.

Marinus Koopman (74), Gytsjerk: Chef-molenaar, projectleider en vrijwilliger Koopmans Meel, vrijwillige senior expert PUM, vrijwilliger Agripool, coördinator Stichting Present, lid commissie van advies Bethelkerk Leeuwarden.

Ria Fennema (52), Mombasa (Kenia): Manager en oprichter NGO Blessed Generation Children’s Centre Kenya, leidinggevende weeshuis Riuri.

Vlieland

Lid

Hans Gertsen (66), Vlieland: Meer dan 20 jaar vrijwilliger KNRM.

Waadhoeke

Ridder

Frans Dijkstra (73), Bitgum: Bestuurslid Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Penningmeester, commissielid en secretaris kaatsvereniging OKK Bitgum. Secretaris hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB. Toernooidirecteur en secretaris van Stichting WK Kaatsen 2012. Betrokken bij aansturing Kaatsmuseum Franeker. Voorzitter van begrafenisvereniging De Lêste Eare, later gefuseerd tot De Ferbining. Bestuurslid Stichting Behoud Monumenten Menaldumadeel. Voorzitter van IJsverenging De Trije Doarpen en voorzitter van Stichting Ons Huis in Bitgum.

Lid

Jelke Hoekstra (72), Franeker: Scheidsrechter Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB en bij de Politie PC Kaatspartij in Franeker. Koster van de Rooms Katholieke Parochie Franeker. Vrijwilliger bij de zogeheten ‘Bouma-ploeg’ tijdens diverse festiviteiten in Franeker. Vrijwilliger Veilig Verkeer Nederland met fietskeuringen en fietsexamens. Medebeheerder Rooms Katholieke Parochiecentrum in Franeker.

Ben Scheepstra (63), Franeker: Drijvende kracht achter het Sinterklaassprookje in Franeker als speler, regisseur en inspirator. Actief voor Volleybalvereniging ACTA in Franeker als teamleider en organisator toernooien en jeugdactiviteiten. Leadzanger van De Nije Knipers. Opbrengsten van optredens van de band zijn voor diverse goede doelen.

Leny Peters (70), Bitgum: Sinds 1976 collectant voor diverse stichtingen en goede doelen en collectecoördinator. Bestuurslid en vrijwilliger gymnastiekvereniging OSS, het latere TOSS en het huidige Dynamiek. Vrijwilliger en lid van de Rooms Katholieke Kerk in St.-Annaparochie. Lid parochiebestuur. Bestuurslid en vrijwilliger bij muziekverenging Harmonie in Bitgum. Secretaris van Caritas, een parochiële instelling die hulp biedt aan mensen aan de onderkant van de samenleving.

Jacob Stornebrink (88), Dronryp: Betrokken bij Heilige Jacobusparochie NW Friesland. Koorlid, lid van de restauratiecommissie, ziekenbezoeker en vervoerder van kerkgangers. Inzamelaar van goederen waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichtingen en goede doelen. Chauffeur tijdens het jaarlijkse uitje voor bejaarden in Dronryp. Begeleider F-jeugdelftal Dronryp. Actief voor Stichting Friesche Molens.

Tiny Stornebrink-Hogeling (84), Dronryp: Betrokken bij Rooms Katholieke Kerkgemeenschap Maria Geboorte, nu Jacobus de Meerdere. Verzorgde de was van het kerkelijk linnengoed, was lectrice en beheerde de kerksleutel. Verzorgde bloemen voor de kerk en was vicevoorzitter van het kerkbestuur. Actief voor De Missie en beheerder van het Parochiehuis. Ze bezocht zieken en alleenstaanden en zette diverse activiteiten op voor De Zonnebloem.

Weststellingwerf

Lid

Hoyte Jorna (70), Wolvega: Beheerder Parochiehuis St. Franciscuskerk Wolvega, mantelzorger, oprichter en nog steeds voorzitter De Burcht, woonvorm voor jongvolwassenen met beperking.

Gerard Kranendonk (75), Steggerda: Eigenaar bouwbedrijf Le Loux & Kranendonk, ijsmeester en bestuurslid IJsclub Vooruitgang, medeoprichter en voorzitter tennisvereniging Slag ’87, was jarenlang mantelzorger, mede-initiatiefnemer Stoom-Zuivelmuseum Steggerda.

Nieuws

Meest gelezen