Dit is waarom PVV en Forum voor Democratie in het noordoosten van Friesland zo populair zijn: 'Oant hjir en net fierder'

Het gevoel dat ze niet gehoord worden in Den Haag, de sociaal-economische achterstand of de vrijgevochten aard van de inwoners. In Noordoost-Friesland kunnen ze genoeg redenen noemen waarom PVV en Forum voor Democratie juist daar zo populair zijn.

Een vlag van Forum voor Democratie langs de N361 nabij Metslawier. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Een vlag van Forum voor Democratie langs de N361 nabij Metslawier. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

,,In soad minsken yn dizze streek werkenne harren net yn de polityk”, zegt Sjoerd Hoekstra, sinds 2009 voorzitter van Doarpsbelang Aldwâld. ,,Dat hat bygelyks mei de enerzjytransysje te krijen. Dat giet allegear te hurd. Mar it hat ek te krijen mei de regeljouwing dêr’t boeren mei te krijen hawwe en mei it feit dat smoke yn it kafee al in skoft net mear tastien is. Ik kin wol fan alles betinke. Wêr’t it op delkomt: minsken hawwe it gefoel dat se dingen oan it kwytreitsjen binne.”

Nieuws

Meest gelezen