Dankzij drie grote donaties komt er geld vrij voor andere Friese vogelasielen

Rinse Keizer overhandigt de bedragen aan de Fûgelhelling, Fûgelpits en Agrarisch Natuurfonds namens het opgeheven Vogelvoederfonds. . FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Drie grote donaties voor drie Friese vogel- en natuurinstanties. Door de opheffing van Stichting vogelverzorgingsfonds Friesland komt er geld vrij voor andere vogelasielen.

Normaal gesproken zou het opheffen van een stichting een treurig gebeuren zijn. Maar in plaats daarvan was het een opgewekte bijeenkomst, deze week in Ureterp. Een ‘fleurige dei’, zeiden de bestuursleden van de Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland.

Rinse Keizer (79) is sinds 2011 voorzitter van de Stichting Vogelverzorgingsfonds. Volgens hem was de opheffing van de stichting onvermijdelijk: ,,Dêr binne trije redenen foar. Tenearsten krigen wy gjin rintejild mear. De rinte is no sa leech, dus dat hâldt net oer. En sûnt 2003 rint it jild fan gemeenten en sponsoaren ek werom, dus it is net mear rendabel. En ik wurd meikoarten tachtich jier en der binne oare bestjoersleden ek rom yn de santich. Dêr komt noch by dat der gjin strange winters mear binne.”

Dat laatste was waar de stichting zestig jaar geleden voor werd opgericht, de zwakke vogels bij te voeren en zo de winter door te helpen.

Het geld dat de stichting nog in het laatje had, wordt gedoneerd aan drie vogelverenigingen. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, de Fugelpits in Moddergat en De Fûgelhelling in Ureterp. Eerstgenoemde krijgt 60.000 euro. De laatste twee ontvangen beide een donatie van 30.000 euro. De bedragen betekenen vanzelfsprekend een flinke opsteker voor de organisaties.

Het Agrarisch Natuurfonds wil het geld investeren in grond. Dat doen ze bij het melkveebedrijf van Murk Nijdam in de landerijen bij Wommels, in het kader van het behoud van weidevogels. Voorzitter Rindert Algra is ‘út de skroeven’ met het bedrag. ,,Dit jout ús in boost. Grûn is djoer fansels, dus kinne wy der net alles mei bekostigje, mar wy meitsje no in flinke sprong.”

Ook de Fûgelhelling kan het geld goed gebruiken, zegt beheerder van Hetty Sinnema. ,,Dit is sa geweldich. We wolle begjinne mei de bou fan in nije greidefûgelkoai. It moaie fan dit alles is dat it Agrarische Natuurfonds derfoar soarget dat greidefûgels libje en briede kinne. Mocht der wat misgean, dan pakke wy se op. Dus sa is dat in moai rûntsje.”

Keizer toonde zich op zijn beurt blij dat het geld goed terechtkomt. ,,It is moai dat it dochs wer by de fûgels telâne komt.” Hij vertelt over hoe vroeger tijdens de strenge winters er graan en vis in werd gekocht om de vogels de winter door te helpen: ,,Wy hiene it hartstikke drok as stifting. Yn in strange winter, lykas yn 1979, waard der wol foar 20.000 oant 30.000 gûne oan fretten útjûn foar de bisten.” Dit geld kregen ze bij elkaar met koekacties. De opbrengst konden ze uitgeven aan het eten. Door de rente kwam er dan nog wat extra geld bovenop. ,,Mar dy tiden binne foarby. En dat jildt no ek foar de stifting”, besluit Keizer.

Nieuws

menu