Commissaris van de Koning Brok in nieuwjaarsspeech: 'Jou ús de romte'

De commissaris van de Koning sprak ook over de nasleep van de containerramp van de MSC Zoe, een jaar geleden. ,,It is skrinend te sjen dat de reder ‘in kat en muisspel’ liket te boartsjen oer de kosten fan dit debakel.’’ Foto: Jacob van Essen

De landbouw heeft in Friesland in ,,wis en wrachtich takomst, mar it sil ek oars moatte’’, sprak commissaris van de Koning Arno Brok in zijn nieuwjaarsspeech.

,,De takomst fan de sektor, dy’t woartele is yn ús mienskip, hat takomst as wy harren ek romte jouwe’’, sprak Brok vrijdag op het Provinsjehûs in Leeuwarden. ,,De konsepten fan it ferline binne net altyd de konsepten fan de takomst.’’ Volgens Brok moet er ,,mear omtinken wêze foar de kwalitatieve groei fan de sektor.’’

,,Der wurdt by de transformaasje ek in ynspanning frege fan de koöperaasjes, de banken, feefoerprodusinten en net te ferjitten: de konsumint. Binne wy ek ree mear as de hjoeddeistige fjirtjin prosint fan ús ynkommen te beteljen foar ús iten’’, vroeg Brok zich af. Hij benadrukte Friesland als landbouwprovincie met een ,,grutte ynnovaasjekrêft’’.

Maar, zegt hij: laat het ons zelf doen. Brok haalde daarbij Caspar van den Berg aan, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij betoogt al langer dat het parlement regionaler moet werken. ,,Yn plattelânsregio’s bestiet it gefoel dat de eigen kulturele identiteit bedrige wurdt troch in lytse, mar dominante groep út’e Rânested. De ferpyldering hat plak makke foar bubbels. It is yn nasjonaal belang om de regionale ferskillen lytser te meitsjen.’’ De grote steden hebben het landelijke gebied nodig bij de energietransitie, het halen van klimaatdoelen, het beschermen van de kust en het bouwen van woningen, aldus Brok.

‘Kat en muisspel’ over kosten MSC Zoe-ramp

De commissaris van de Koning sprak ook over de nasleep van de containerramp van de MSC Zoe, een jaar geleden. ,,It is skrinend te sjen dat de reder ‘in kat en muisspel’ liket te boartsjen oer de kosten fan dit debakel.’’ De commissaris haalde in zijn speech niet de Lelylijn aan, of andere infrastructurele projecten. Wel stond hij stil bij de groei van het inwoneraantal van de provincie, het aantal banen in Friesland.

Brok: ,,Wy binnen in fitale Europeeske regio yn ferbining mei oare provinsjes en mei oare regio’s yn Europa. Wy binne selsbewust, wy leauwe yn mooglikheden, de takomst en kleurje dy graach sels yn. Wy kinne yn Fryslân fytse sûnder ‘sydtsjillen’. Mar: jou ús de romte.’’

Nieuws

menu