Boerenprotest tegen wisselpolder zet druk op dijkstuurgroep

Akkerbouw bij Westhoek. FOTO ARCHIEF LC

Een pril plan voor de aanleg van een wisselpolder aan de Waddenzee bij Westhoek leidt tot boerenprotest en zet de verhoudingen onder druk in de stuurgroep voor de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.

Een wisselpolder is een binnendijks getijdengebied tussen zeedijk en zomerdijk dat in verbinding staat met de Waddenzee. Vogels kunnen in het brakke gebied foerageren, schuilen en nestelen en het slib dat er neerslaat kan uiteindelijk als klei worden gewonnen voor bijvoorbeeld dijkversterking. Bij Westhoek is dit een optie omdat de Waddenzee er tot aan dijk reikt.

Deze suggestie is vorige week aan de orde geweest binnen de stuurgroep, maar slechts als ‘mogelijk raakvlakproject’ dat later binnen een gebiedsproces kan worden besproken, zegt stuurgroepvoorzitter en waterschapsbestuurder Bé de Winter. ,,Der is absolút noch gjin yntinsje om ta in beslút te kommen.’’ Er is ook nog geen gebiedscommissie aangtesteld.

De Winter had dan ook niet verwacht dat Tineke de Vries, die als landbouwvertegenwoordiger meepraatte in de stuurgroep, een paar dagen later zou opstaan als boegbeeld van een ,,furieuze landbouwsector’’ die repte van ,,vergaande plannen’’ om 46 hectare vruchtbare kleigrond terug te geven aan de Waddenzee.

Natuurdoelen

,,Rijk en provincie offeren hun landbouw op voor natuurdoelen. Dit voltrekt zich buiten ons gezichtsveld. Lokale partijen worden buitenspel gezet. De landbouw heeft zich afgelopen jaar constructief opgesteld in de discussie rondom de dijkverzwaring, Holwerd aan Zee en ook in het uitvoeringsprogramma voor de Waddenagenda. Er zijn grenzen’’, liet De Vries optekenen. De Statenleden Maaike Prins (CDA) en Marten Dijkstra (VVD) sloegen ook aan op de wisselpolder en eisten in schriftelijke vragen opheldering van Gedeputeerde Staten.

In de stuurgroep zijn de provincie, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en LTO Noord vertegenwoordigd. Voorzitter De Winter wil de kwestie niet op de spits drijven. Hij hoopt binnenkort op bezoek te gaan bij LTO Noord, samen met vertegenwoordigers van provincie en gemeenten. ,,Dit is wol in ûnderwerp dêr’t wy al even fierder oer prate moatte. Mar as de emoasjes oprinne is it better om earst mar even in ‘pas op de plaats’ te meitsjen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland