Boeren zijn druk bezig met oogsten: 'Soms is it wol even puzeljen'

Er wordt door boeren en loonwerkers hard gewerkt om het laatste gras binnen te halen en de laatste aardappelen te rooien. Ook de maïs-oogst is sinds een week bezig. De opbrengst is per gewas anders. Nu het einde van het seizoen nadert, is het voor de loonwerkers flink aanpoten. Zij moeten slim plannen. ,,Soms is it wol even puzeljen.”

Een maïshakselaar van loonbedrijf A. Rijpma versnippert maïskolven op het land van de familie Galama in Tjerkgaast.

Een maïshakselaar van loonbedrijf A. Rijpma versnippert maïskolven op het land van de familie Galama in Tjerkgaast. FOTO MARCO KEYZER

Na twee enorm droge zomers achter elkaar was het dit voorjaar opnieuw zeer droog. Voor veel boeren reden tot zorg. Het land kreeg weer een klap en dat zou mogelijkerwijs weer resulteren in een te lage opbrengst in de zomer. Uiteindelijk lijkt dit relatief mee te vallen.

Zo ook voor boer Eelco Goodijk uit Sint Jacobiparochie. Hij kon, ondanks de mindere eerste en tweede snee, genoeg gras van zijn land halen om zijn 190 koeien in de winter te voeren: ,,De lêste snedes binne bêst. Dat kompensearret de earste pear snedes, dy’t dochs wat ôffoelen’’, concludeert hij. ,,Spitigernôch is de kwaliteit fan bygelyks de fiifde snede minder as de earste, mar wy binne bliid dat wy noch in soad fan it lân helje kinne. It gers woe de lêste wiken tige goed groeie.”

Loonbedrijf Westra, dat tegelijk al aan de bak moet om maïs te hakselen, kuilde dinsdagmiddag het laatste gras voor de melkveehouder. ,,Troch it moaie waar is it soms wol even puzeljen, want elkenien is drok en wol it gers op tiid binnenhelje. Wy meie eins net kleie. Foar ús as leanbedriuw wie it in moai seizoen. Drokker as oare jierren”, vertelt Durk Postma van Loonbedrijf Westra uit Franeker.

Aardappelen en broccoli

Het bedrijf van Goodijk bestaat uit meerdere takken. Ze hebben percelen van 78 hectare met aardappelen en 60 hectare broccoli. Eelco’s neef, Edward Goodijk, is bezig de laatste percelen aardappelen te rooien. ,,Nije wike begjinne we mei de lêste hektares. Spitich genôch ha de ierappels wol in fikse tik krigen troch de drûchte. Gewoanwei groeie der njoggen ierappels oan in plant. No binne it sawat fjouwer. Wy ha sa’n 20 oant 25 prosint minder opbringst en dat komt de kwaliteit ek net tegoede”, aldus Goodijk.

Vorig jaar was het in heel Europa droog, dus gingen de prijzen omhoog, doordat er minder kilo’s waren. Dit jaar is alles onzeker vanwege het coronavirus. ,,De hoareka wie ticht, dat der waard bygelyks folle minder patat iten. It binne gewoan ûnwisse tiden. It is ôfwachtsjen wat de priis docht.”

Maïs hakselen

Bij Loonbedrijf A. Rijpma uit Woudsend zijn ze een week geleden begonnen met het maïs hakselen. Vorige week vrijdag hebben ze de hakselaar uit het hok gehaald. De machine krijgt het druk genoeg, want: ,,De mais stiet der in dizze regio poerbêst by, nettsjinsteande de stroefe start, want wy hawwe pas let rein krigen. De rein wie lykwols krekt op tiid, want de maïskolf begûn doe oan te setten. En dan is it wetter tige wichtich foar de plant”, aldus eigenaar Arjen Rijpma van het loonbedrijf.

50 ton per hectare is volgens hem een goede opbrengst. Melkveehouder Nico Galama uit Tjerkgaast mag zich dus erg gelukkig voelen met 59 ton per hecare: ,,De mais hat by my net sa faak sa goed west. Ik bin super tefreden oer de rispinge.” Maïs is een tropische plant en tijdens de hoge temperaturen zijn de planten bij Galama de lucht in geschoten. Toch heeft hij het gewas een handje geholpen: ,,Yn it midden fan it perseel waard it minder as de bûtenkant . Dêrom hawwe wy stikstof oer it lân spuite om de groei te befoarderjen. Dat wie geunstich en no binne de omstannichheden ek noch goed om te rispjen”, besluit hij tevreden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Agrarisch / Landbouw
Instagram