Boeren bij voorlichtingsbijeenkomst over veenweide: geef ruimte om te experimenteren

Zompig land, veel leven en water tot aan de rand van de sloot in de veenweide bij De Veenhoop. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Draagvlak bij de boeren is cruciaal bij de aanpak in het veenweidegebied. ,,Wij werken van onderop en halen de doelstellingen wel.”

Dat zei Piet Dijkstra gisteravond tijdens een tweede online voorlichtingssessie over het ontwerp-veenweidevisie 2021-2030. Dijkstra is betrokken bij het gebiedsproces van Aldeboarn/De Deelen, een van de ontwikkelingsgebieden waar al langer maatregelen worden genomen. ,,De boeren zijn het parlement bij ons. Het loopt heel goed.”

Zijn collega Foppe Hemminga, boer in Terband: ,,Mei perspektyf foar de lânbou is der in soad mooglik by it oplossen fan de maatskiplike fraachstikken. Wy wolle net ‘overruled’ wurde troch it oerheidsprogramma.”

Een van de belangrijkste maatregelen die de Friese overheden willen nemen om het veen te vernatten, is een verhoging van het grondwaterpeil naar gemiddeld 40 centimeter onder het maaiveld. Dat moet de bodemdaling afremmen, de CO2-uitstoot verminderen en de biodiversiteit stimuleren. Voor de landbouw, die extensiever wordt, moeten andere verdienmodellen worden bedacht.

Idsegea is een van de vier kansrijke gebieden waar plannen in een later stadium worden uitgerold. Daar lopen al onderzoeken, maar ontbreekt nog geld. Haye Ketelaar, boer bij Heeg en lid van de klankbordgroep Idsegea, vertelde dat hij behoefte heeft aan een betrouwbare overheid.

,,Idsegea stiet pas foar 2023 op de aginda. Steane de boeren oant dy tiid stil? Dat soe hiel begrutlik wêze.” Ketelaar is bang voor een generiek beleid. ,,Jou de romte om te eksperimentearjen. Faak wurdt sein dat de boer neat wol, mar dat is in ferkearde gedachte.”

Gedeputeerde Douwe Hoogland en Wetterskip-bestuurder Jan van Weperen zeiden wars te zijn van een landelijke regie bij de aanpak in de veenweidegebieden, zoals de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (belangrijk adviescollege) bepleit.

Nieuws

menu