Bijval voor Waddenvereniging in kritiek op toekomstbeleid Waddengebied

De Waddenzee. FOTO PIXABAY

In het Waddengebied is het een ,,constante zoektocht naar de balans’’ tussen ecologische en economische belangen.

Dat zei gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, Wadden) woensdag tijdens een commissievergadering over de toekomstvisie van het Waddengebied. Leden van de Provinciale Staten mochten hun standpunten over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 delen met Gedeputeerde Staten, die werken aan een zienswijze.

In het plan hebben overheden, natuurorganisaties, visserij en havens beschreven hoe zij de toekomst van het Waddengebied zien. Vogels en vissen moeten leven met zeilers, wadlopers en toeristen en andersom. Bovendien wordt het gebied bedreigd door zout- en gaswinning en kan zich vaker een ramp als die met de MSC Zoe voordoen.

‘Weinig concreet beleid’

Waar volgens Gedeputeerde Fokkens en coalitiepartijen CDA en VVD de verhouding tussen ecologie en economie in balans is, zien vooral PvdA, GrienLinks en Partij voor de Dieren dat er te weinig oog is voor het ecologische aspect en dat onduidelijk is wat de betrokken partijen nu echt met de Wadden willen.

Zij sluiten zich aan bij de kritiek die de Waddenvereniging uitte. De vereniging schreef in een brief aan alle betrokkenen dat een duidelijke visie op de toekomst van het kwetsbare gebied ontbreekt. Directeur Lutz Jacobi spreekt van een ,,weinig concreet beleid’’.

‘Balans ontbreekt’

Commissielid Teun de Jong van de PvdA was er ,,verre van gerust op of alles wel goed zal komen. Ik krijg het gevoel dat het Waddengebied een patiënt is en dat er te veel dokters aan het bed staan om te kijken wat de patiënt mankeert. Ook hebben ze allemaal hun eigen medicijnen meegebracht.’’ De Jong hamerde op het ,,samenhangende belang’’. ,,Niet alles kan. Het wordt tijd dat er een route gekozen wordt.’’

Jochem Knol, Statenlid namens GrienLinks, deelde de pijn van de Waddenvereniging en vindt dat de balans ,,ontbreekt’’. ,,De doelstellingen voor wat we willen met de Wadden zijn niet goed omschreven.’’

Betrokkenen werken nu toe naar één beheersautoriteit voor de Waddenzee. Het gaat om het Bestuurlijk Overleg Wadden. Eén van de deelnemers wordt het Omgevingsberaad Wadden. Deze praattafel wordt geleid door commissaris van de Koning Arno Brok. De Waddenvereniging was één van de tafelgenoten, maar stapte deze zomer uit het overleg. De vereniging vond dat er aan tafel te veel werd gepraat en te weinig werd besloten.

Gedeputeerde Fokkens hoorde op verzoek van de Staten de verschillende partijen. Formeel hoeft ze niets te doen met de inbrengen omdat de Staten geen partij zijn in de Agenda. Die constatering zorgde echter voor ergernis en onduidelijkheid bij de partijen. Zij hebben het gevoel aan de zijlijn te staan, terwijl ze als politiek orgaan graag mee willen praten over het Waddengebied.

Nieuws

menu