Bestrijding steenmarter volgend jaar in veertien weidevogelgebieden

Een steenmarter. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De provincie doet een schep bovenop de bestrijding van steenmarters in weidevogelkernen. Volgend jaar worden in veertien gebieden dieren gedood.

Dit voorjaar zijn in opdracht van de provincie in acht vogelgebieden negentig steenmarters weggevangen met kastvallen. Dat was in de Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In 2018 en 2019 werden in Soarremoarre (bij Aldeboarn) respectievelijk 10 en 19 dieren gevangen.

De bestrijding van steenmarters geldt als een proef, waarvoor de provincie een speciale ontheffing verleent omdat de steenmarter een beschermde soort is. De provincie komt in mei met nadere plannen voor ‘beheer en schadebestrijding’.

Onderzoek door ecologen Jasja Dekker en Bob Jonge Poerink maakte duidelijk dat hierdoor in de meeste van deze gebieden in ieder geval fors minder nesten zijn leeggehaald door steenmarters Toch bleef het broedsucces in vijf gevallen achter door toedoen van andere leden van de marterfamilie: bunzing, wezel en hermelijn.

Dat er daarvan zo veel waren hangt samen met de veldmuizenpiek en de zachte winter van vorig jaar, waardoor de rovers zelf veel jongen grootbrachten. Nu de muizenpiek is uitgedoofd, is de verwachting dat de predatieschade volgend jaar kleiner is.

In zestien gebieden zijn dit voorjaar in totaal 1323 nesten van grutto, kievit, scholekster, en tureluur met wildcamera’s gevolgd. De resultaten werden verzameld door agrarische collectieven, natuurbeheerders en vogelwachten. Meer dan de helft van de nesten werd gepredeerd. De top 4 van rovers: Steenmarter, wezel, bunzing en vos.

Voor instandhouding van vogelsoorten hanteren de onderzoekers een uitkomstpercentage van 70 procent. Dat werd in vier van de zestien gevolgde gebieden gehaald, al zegt dat niet veel over de uiteindelijke overleving van kuikens die het nest eenmaal hebben verlaten. Die was dit jaar uitzonderlijk laag.

In vier gebieden in Friesland (Hegewiersterfjild, Lytse Deelen) en Groningen zijn het afgelopen voorjaar steenmarters voorzien van gps-zenders om hun leefgebied en routes in kaart te brengen. Een van de conclusies is dat steenmarters niet snel zwemmend wateren oversteken. Dat is een gegeven waarmee rekening kan worden gehouden bij de inrichting van vogelk gebieden, meent de provincie.

Nieuws

Meest gelezen