Als je niet uitkijkt, zeggen de spelers, grijpt iepenloftspul De lêste floed je naar de strot

Ze hebben allemaal al eens gehuild. Als je niet uitkijkt, zeggen de spelers, grijpt het iepenloftspul De lêste floed je naar de strot. En ja, zakdoeken mee.

Regisseur Atsje Lettinga bij de repetitie van het iepenloftspul De lêste floed in Brantgum: ,,It lit sjen dat der altyd hoop is, mar jo moatte sels wat fan it libben meitsje.’’ FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Regisseur Atsje Lettinga bij de repetitie van het iepenloftspul De lêste floed in Brantgum: ,,It lit sjen dat der altyd hoop is, mar jo moatte sels wat fan it libben meitsje.’’ FOTO MARCEL VAN KAMMEN

‘O phâlde mei dy flauwekul dêrachter’’, sommeert regisseur Atsje Lettinga de spelers die witte viskisten staan te stapelen. ,,It liedt ôf fan wat der hjir foaroan bart. Fynst ek net?’’

Nieuws

Meest gelezen