Advocaat Van der Goot: Fries spreken in rechtbank loopt gevaar

Tjalling van der Goot. ANP

Er is een wetswijziging nodig zodat Friestalige verdachten ook in rechtbanken in de rest van Nederland in hun memmetaal het woord kunnen doen.

Hiervoor pleit strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot. Nu hebben verdachten alleen bij de rechtbank Noord-Nederland (met locaties in Leeuwarden, Groningen en Assen) het recht om Fries te spreken in de rechtszaal. Moeten ze voorkomen in een andere rechtbank, dan mogen ze alleen Fries spreken als ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen.

'Net earlik mear'

,,De regel dat minsken pas Frysk prate meie as se gjin Hollânsk prate, is net earlik mear”, zegt Van der Goot. ,,Wy sjogge dat bepaalde Fryske saken mei Fryske belutsenen faker nei rjochtbanken bûten ús provinsje geane.” Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken van het Functioneel Parket (fraude, milieucriminaliteit, ontnemingen) die steeds meer worden toegewezen aan de rechtbank Overijssel, die daarin gespecialiseerd is. Zaken na een overtreding van de Tabakswet worden gebundeld in Rotterdam.

Van der Goot heeft over de kwestie contact opgenomen met provinciale politici en het wordt op de agenda gezet bij de bestuursvergadering van de Afûk, waar hij in het bestuur zit.

Het bekendste recente voorbeeld van Friestalige betrokkenen die hun eigen taal niet konden spreken in de rechtbank, betrof de behandeling van het mestsilodrama in Makkinga. Deze zaak werd behandeld door de rechtbank in Almelo.

'Foaral by âldere minsken'

Ook in de rechtbank Noord-Nederland voelen verdachten zich niet altijd vrij Fries te spreken, als ze voor het hekje verschijnen, zegt Van der Goot. ,,Minsken dy’t ik bystean mei wa’t ik Fries praat, begjinne yn de rjochtbank samar yn it Hollânsk. Dat komt troch in bepaald respekt foar de rjochtbank, tink ik. Foaral by âldere minsken sjochst dat.”

Van der Goot sprak gisteravond in Franeker tijdens een publieksacademie van de Academie van Franeker over het thema ‘strafzaken en onze identiteit’. Er is zeker wel een verschil in benadering door Friese advocaten en advocaten uit het westen van het land, merkt Van der Goot. ,,Ik tink dat wy dochs wat fatsoenliker binne. Wy geane foar de ynhâld, wylst abbekaten fan wat wy de Amsterdamse school neame der wol ris foar kieze om by de rjochtbank sân yn de motor te smiten.’’

Nieuws