Advies over festivals niet gedeeld met gemeenteraad Leeuwarden

De gemeenteraad is niet geïnformeerd over een advies van de Commissie m.e.r. over de Groene Ster als festivallocatie. Het advies is al in april gegeven.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De gemeente Leeuwarden is bezig met een bestemmingsplanwijziging voor de Groene Ster. Door die wijziging moet het eenvoudiger worden om daar festivals te organiseren. Daarvoor is onder meer een milieueffectrapportage nodig. Voordat de gemeente aan die rapportage begon, vroeg ze eerst advies aan bij de onafhankelijke Commissie m.e.r.

,,De gemeente Leeuwarden had de focus op de Groene Ster. Wij hebben geadviseerd om in de milieueffectrapportage ook naar andere, realistische alternatieven te kijken als festivallocatie. Bekijk het breder en breng ook de (milieu-) effecten van die gebieden mee in de afweging”, aldus Tom Ludwig van de Commissie m.e.r.. De commissie baseerde haar advies op basis van de stukken die de gemeente Leeuwarden had aangeleverd.

Extra aanbevelingen

Naast het advies om meer locaties te onderzoeken, geeft de commissie de aanbeveling om nog eens goed onderzoek te doen naar potentiële effecten op vogelsoorten en meervleermuizen. En daarbij een monitorings- en evaluatieplan op te stellen.

Het advies van de commissie duikt ook op in het rapport van de Rekenkamer over het festivalbeleid. Daarin wordt gewaarschuwd dat het advies nog vele vragen open laat en dat er de nodige haken en ogen zitten aan de plannen van de gemeente. Maar de gemeenteraad heeft het rapport ondertussen nog steeds niet.

,,Ik ken het uit andere berichtgeving”, verwijst Gijs Jacobse van Gemeentebelangen naar het rapport van de Rekenkamer. ,,Blijkbaar is er bij het college en de ambtenarij niet de sensitiviteit en het gevoel van relevantie over wat wel en niet naar de raad moet. Maar dat is niets nieuws. Dat heeft de Rekenkamer al vaker geconstateerd.”

Otto van der Galiën van Lijst058 vindt ook dat het college het advies had moeten delen. ,,Omdat er al langere tijd twijfels zijn over de informatievoorziening over de Groene Ster door het college.”

,,Ja natuurlijk hadden we dit advies meteen willen hebben”, reageert Serge Hollander van de VVD. ,,Dit is een buitengewoon belangrijk onderwerp.”

'Elke keer iets nieuws'

,,Ik vind het bijzonder dat er elke keer wat nieuws opduikt in dit dossier”, zegt Julie Bruijnincx van coalitiepartij D66. ,,En het is gek dat de Rekenkamer wel over dit rapport beschikt, en wij als raad niet.” ,,Om hierover een oordeel te kunnen vellen, wil ik het rapport eerst lezen”, aldus Abel Reitsma van het CDA. ,,Ik vind het jammer dat wij het nog niet hebben gekregen. Ik hoop dat het snel onze kant op komt.” Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks tilt er minder zwaar aan dat de raad het advies niet heeft gekregen. ,,Bij een bestemmingsplanwijziging doet het college de voorbereiding en krijgt de raad pas op bij de bespreking het hele pakket aan stukken.”

Het college van B en W wilde niet reageren. In plaats daarvan stuurde de gemeente een ambtelijke reactie.

,,Het advies over het milieueffectrapport is niet naar de gemeenteraad gestuurd. Dat is ook niet gebruikelijk. Het milieueffectrapport dient ter onderbouwing van de herziening van het bestemmingsplan.” Ook wordt vermeld dat wethouder Sjoerd Feitsma, intussen opgevolgd door Hein Kuiken, nauw op de hoogte is gehouden van het advies voor het milieueffectrapport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland