Aanscherping CO2-doelen doorkruist veenweideplan, dus worden de weging en bijstelling van het provinciale Veenweideprogramma doorgeschoven

Omdat het rijk de doelstellingen voor CO2-reductie opschroeft, schuiven de provincie en Wetterskip Fryslân de weging en bijstelling van het provinciale Veenweideprogramma voorlopig door.

Een stuw in het veenweidegebied

Een stuw in het veenweidegebied Foto LC

Het Veenweideprogramma 2021-2030 dat vorig jaar is vastgesteld, is bedoeld om de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen in de laagstgelegen delen van de provincie te verminderen en te zorgen voor een klimaatbestendig watersysteem en een duurzaam perspectief voor de landbouw.

Nieuws

menu