50 jier Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel: tweintich toanielstikken, elts jier wer

De fraach nei de tekstboekjes fan de Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel nimt ôf. Lykwols ferfollet de STUFT noch altyd in belangrike rol foar it amateurtoaniel. Moarn fiert de stichting har fyftichjierrich bestean. ,,Wy binne no wol oan de frikadellen ta.’’

Dick Eekma en Gerda van der Wijk: ,,De earsten betellen 50 gûne om bestjoerslid fan de STUFT te wurden.’’ FOTO NIELS WESTRA

Dick Eekma en Gerda van der Wijk: ,,De earsten betellen 50 gûne om bestjoerslid fan de STUFT te wurden.’’ FOTO NIELS WESTRA

G erda van der Wijk wit as Afûk-meiwurkster dy’t alle wiken seis oeren besteld is mei it útfierende wurk fan de STUFT, dat it útjaan fan toanielboekjes wat oars is as it útjaan fan ‘gewoane’ boeken.

Nieuws

menu