100 jaar geleden: De droge kermis

FOTO LC

FOTO LC

Over onze eerste droge kermis schrijft de Leeuwarder correspondent van „De Hotelhouder” aan dat blad: ‘De nadeelige gevolgen beperkten zich niet tot de tapperijen, ook de groote zaken hebben ontegenzeggelijk veel schade geleden door dezen maatregel.’

‘Enkele kasteleins waren zoo welwillend mij inzage te geven van hun ontvangsten over deze acht dagen en die van ’t vorige jaar, en dan kan men gerust spreken van een grooten schadepost. Komt dat nu alleen omdat u geen sterken drank hebt verkocht? vroeg ik, waarop ik ten antwoord kreeg: „de zaak is zeer eenvoudig, de een blijft weg, omdat de andere niet komt”. De eerste vier dagen was de omzet in de meeste zaken geringer dan wanneer er geen kermis is; ook de winkeliers klaagden over geringer ontvangsten. Ook de houders van de kermisattracties hebben den nadeeligen invloed van het tapverbod ondervonden en zullen nu wel overtuigd zijn, dat de secretaris-propagandist van de Kermisvakvereeniging den leden geen voordeel bezorgt door droge kermissen te bevorderen. Heeft de droge kermis aan het doel beantwoord? Wanneer het te doen is geweest om nadeel te bezorgen aan den vergunninghouder in ’t algemeen, dan is dit goed geslaagd. Het tegengaan van drankmisbruik?.Het aantal beschonken kermisgangers was zeker niet veel minder dan andere jaren, en wat het zedelijk peil aangaat, dat kunnen wij genoeglijk aan het rapport van de middernachtzending overlaten.”